سازها و موسیقی چوپانی

سازها و موسیقی چوپانی

29 آبان 1398 , بازدید ها: 986

تا چنددهه پیشتر شیوه زندگی مبتنی بر دامپروری و کشاورزی سنتی  به عنوان وجه
[..]