عاطفه و هیجان

عاطفه و هیجان

15 بهمن 1397 , بازدید ها: 2110

هیجان ها در فرد به دنبال محرکات درونی و یا بیرونی ظاهر می شوند. این جنبه
[..]