گلستان: هم و غم

گلستان: هم و غم

25 فروردین 1392 , بازدید ها: 1 277

شنیده ام که یکی از پادشاهان عرب شبی را تا سحرگاه در عیش و عشرت و خوشگذرانی به [..]

گلستان: مردم و پادشاهان

گلستان: مردم و پادشاهان

19 اسفند 1391 , بازدید ها: 1 302

یکی از پادشاهان عرب حکایت می کرد که دست به مال کاگر و رعیت خود دراز کرده بود [..]

گرگ زاده و آدمی

گرگ زاده و آدمی

18 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 206

قبیله و طایفه ای از دزدان عرب بر سر کوهی می نشستند و کاروان ها را غارت می [..]