احساس در کوک های ایرانی

احساس در کوک های ایرانی

22 شهریور 1399 , بازدید ها: 649

از زمانى كه موسیقى ما كه برگرفته از تمدنى كهن تر یعنى یونان است به همراه حركات [..]