بنام پدر

بنام پدر

22 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 2341

بوسه ی اولت را به خاطر ندارم ولی میدانم که خدا با لبهای تو مرا می بوسید و با
[..]