وقتی در کنج خلوت یا در سکوت عبادت، آسوده نشسته اید تمامی وجودتان از شگفتی این حقیقت سرشار است. و احساس می کنید هرگز خللی در ایمانتان پدید نخواهد آمد. یقین دارید که خداوند شبان شما است و محتاج هیچ چیز نخواهید بود.


ایمان دارید خدایی که صاحب همه فراوانیها است نخواهد گذاشت باری به دوش بکشید: خواه قرض و خواه هر فشار دیگر. آنگاه از آشیانه گرم و نرم خود بر می خیزید و به میدان زندگی گام می نهید. و تنها آنچه که در این عرصه به انجام می رسانید به حساب می آید.
برای نشان دادن کار کرد این قانون، ماجرای یکی از شاگردانم را مثال می آورم. چون ایمان اگر اعمال ندارد مرده است.
شاگردم آرزو داشت به خارج از کشور سفر کند. این عبارت را تکرار کرد که برای سفرم که به خواست خدا، و در حمایت رحمت و لطف الهی و به گونه ای عالی صورت می گیرد سپاس می گزارم. پولی اندک داشت. منتها به دلیل آگاهی از قانون تدارک چمدانی بزرگ خرید. چمدانی بسیار نشاط انگیز و فرح بخش که نواری قرمز رنگ به دورش بسته می شد. هرگاه نگاهش به آن می افتاد، از سفر خود یقین حاصل می کرد. یک روز به نظرش پنجره رفت تا هوای تازه را استنشاق کند. رایحه دل انگیز لنگرگاه به مشامش رسید. با گوش دل آوای مرغان دریایی و غژ و غژهای پل چوبی راشنید. چمدان کار خود را آغاز کرده بود و او را در نفحه یا طیف سفرش قرار داده بود. چندی نگذشت که پولی هنگف به دستش رسید و به سفر رفت. به سفری که می گفت از هر جهت عالی و بی نظیر بود.

در عرصه زندگی، به ساز زندگی باید رقصید. 

و آیا انگیزه اعمال ما ترس است یا ایمان؟ انگیزه های دل خود را به حفظ تمام نگاه دار زیرا که مخرجهای حیات از آنست.
اگر مشکلی که در زندگی دارید یک مسئله مالی است( که معمولا" چنین است) باید بیاموزید که چگونه خود را از لحاظ مالی کوک کنید_ و عملا" با نشان دادن و اثبات ایمان خود_ همواره کوک شده برجا مانید و هماهنگی خود را حفظ کنید. گرایش مادی نسبت به پول، اتکا به حقوق ماهانه و در آمد و پس انداز و سرمایه خودتان است که چه بسا یک شبه برباد رود.
اما گرایش معنوی نسبت به پول، توکل به خدا است. توکل به خدای روزی رسان . اگر می خواهید دارایی خود را حفظ کنید. باید دریابید که آنها عطایا و هدایای خدا هستند. و آنچه را که الله عطا می کند، کمی و کاستی نمی گیرد. و اگر دری بسته شود، چندی نمی گذرد که دری دیگر گشوده می شود.


ادامه دارد...
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.