فلورانس اسکاول شین


آیا هرگز آسودگی رهایی از انگاره تفکری منفی را چشیده اید؟ شاید انگاره نفرت را نقش کرده اید. تا وقتی که مدام از خشم در خروشید، نه تنها گذشتگان و حاضران بلکه آیندگان نیز از لعن غضب شما خلاصی نخواهند داشت.
نفرت بر یکایک اندامهای تن اثر می گذارد. چون وقتی نفرت می ورزید، یکایک اعضای بدن خود را به فعالیتی منفی وا می دارید. و تاوان آن آن را به صورت روماتیسم، آرتروز(ورم مفاصل)، کشش در دناک و التهاب اعصاب، و هزاران مرخص دیگر... پس می دهید. زیرا اندیشه های اسیدی در خون اسید تولید می کنند. و همه این بلاها از آن جهت بر سرتان می آید که می پندارید جنگ از آن شماست است و خود وارد پیکار می شوید و آن را به (( بازوی بلند)) خدا نمی سپارید.
من به بسیاری از شاگردانم تکرار این عبارت را توصیه کرده ام: بازوی بلند خدا انسانها و اوضاع و شرایط را در بر می گیرد تا وضعیت مرا در کف اختیار خود گیرد و از منافع و مصالحم حمایت کند.
تکرار این عبارت، تصویری از بازویی بلند در ذهن نقش می کند که مظهر نیرومندی و حمایت است. با بینش قدرت (( بازوی بلند)) خدا، دیگر نه مقاومت می کنید و نه نفرت می ورزید. آسوده بر جا می مانید تا همه چیز به راه خود برود. از این رو، اندیشه های دشمن که در درون خود شما هستند تار و مار می شوند. و آنگاه اوضاع و شرایط نامساعد نیز ناپدید می گردد.
پیشرفت در معنویت یعنی اینکه آدمی بتواند خاموش بر جا ماند، یا خود را کنار بکشد تا خرد لایتناهی بار او را سبکه گرداند و پیکارش را به پیروزی برساند. وقتی بار نفرت از دوش آدمی برداشته شود، آرام جان به جای آن می آید. و احساس مهر و محبت به همه. آنگاه اعضای بدن نیز اندک اندک انجام وظیفه درست و مثبت خود را آغاز می کنند.
از دکتر آلبرت ادوارد دی نقل می کنم که: بر همه ما واضح و مبرهن است که محبت به دشمنان برای سلامت معنویت نیکو است. اما این حقیقت که نفی و انکار و هیجانات مسموم به تندرستی لطمه می زند اکتشافی نسبتا" جدید است. مسئله سلامت معمولا" مسئله ای مرتبط با هیجانات است. پرداختن به عواطف نادرست و هیجانات مکرر، علت عمده امراض است. وقتی واعظ از محبت به دشمن سخن می گوید، گوش فرد عامی بدهکار نیست چون آن را عقیده ای تحمل ناپذیر و خشکه مقدس می یابد. ولی واقعیت این است که واعظ نه تنها از اخلاقیات، که از نخستین قوانین تندرستی سخن می گوید. هیچ انسانی برای سلامت خودش هم که شده نباید نفرت بورزد.

ادامه دارد...
2
2
0
2 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.