خدا درست هنگامی برای او در دنیای کسب و کار راه گشود که همه دوستانش آن را محال می پنداشتند.

شخص عادی تقریبا" همه چیز را حال می پندارد.

روز بعد، همین تجربه برای خودم پیش آمد. در مغازه ای دستگاه قطره چکان کوچک قشنگی دیدم که به اندازه یک قطره چکان کوچک قشنگی دیدم که به اندازه یک فنجان گنجایش داشت. با شور و شوق آن را به چند تن از دوستانم نشان دادم و گفتم: نگاه کنید چقدر این قطره چکان ظریف و زیبا است! یکی از آنها گفت: اما هیچ کاری از آن بر نمی آید.
آن یکی گفت: اگر مال من بود که می انداختمش دور. اما من در دفاع از قطره چکان گفتم: اتفاقا" قادر به انجام خیلی از کارها است. که همین طور هم شد.
دوستانم نسخه بدل آن نوع آدمهایی بودند که همیشه منفی بافی می کنند و می گویند: این که از محالات است!
اما همه آرمانهای بزرگ با مخالفت مواجه می شوند.
بر شما است که نگذارید کسی سد راهتان شود و در برابرتان مانع ایجاد کند.
راه حکت و فرزانگی را در پیش گیرید. ((و زنهارر از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جایی که روی کامیاب شوی.

و زمینی که در آن زحمت نکشیدید و شهارهایی که بنا ننمودید به شما دادم که در آن ساکن می باشید و از تاکستانها و باغات زیتون که نکاشتید می خورید.
این نشان می دهد که آدمی نمی تواند چیزی را به دست آورد. و برکات او به صورت هدیه به او عطا می شود. ( تا هیچ کس برای موهبتها و عطایا فخر نکند)

با بصیرت ثروت، موهبت ثروت به ما عطا می شود و با بصیرت توفیق، موهبت توفیق! زیرا کامیابی و فراوانی، مقامهایی ذهنی اند.

زیرا که خداوند خدای ما، اوست که ما و پدران ما را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد.

زمین مصر، نماد یا مظهر تاریکی است و خانه بندگی. یعنی آنجا که انسان، اسیر تردیدها و ترسها و اعتقاد به تنگدستی و محدویت خویش است. یعنی حاصل انتخاب راه نادرست.

بد اقبالی یعنی شکست در پیروی مجدانه از هر آنچه که جان از طریق شهود بر ما آشکار کرده است.

همه امور خطیر به دست کسانی انجام پذیرفته که از آرمانهای بزرگ خود دست نکشید هاند.
هنری فورد سالهای میانسالی خود را هم طی کرده بود که فکر اتومبیل فورد به سرش افتاد. برای جمع آوری پول با چه مشکلاتی که مواجه نشد. دوستانش فکر او را پنداری جنون آمیز می انگاشتند. پدرش اشک ریزان به او می گفت: آخر هنری چرا شغل به این خوبی را که هفته ای اما هیچ کس نتوانست سد راه او شود و در برابرش مانعی ایجاد کند.
پس برای بیرون آمدن از زمین مصر یا خروج از خانه بندگی باید تصمیمهای درست گرفت.
وقتی بر سر چند راهی قرار می گیرید، راه درست را در پیش گیرید. فقط قوی و بسیار باش تا بر حسب تمام شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جا که می روی کامیاب شوی.
باشد تا این بار که بر سر چند راهی رسیدیم، بی باکانه ندای شهود را دنبال کنیم.
کتاب مقدس آن را (( آوازی ملایم و آهسته)) می خواند.
اما معلمانت دیگر بار مخفی نخواهند شد. بلکه چشمانت معلمان تو را خواهد دید. و گوشهایت سخنی را از عقب تو خواهند شنید که می گوید راه این است در آن سلوک بنما.
خیر و صلاحی که پیشاپیش برایتان مقدر و تدارک دیده شده است در همین راه است.
و زمینی که در آن زحمت نکشیدید و شهرهایی که بنا ننمودید به شما دادم که در آن ساکن می باشید و از تاکستنها و باغات زیتون که نکاشید می خورید.

به یُمن هدایت الهی، راه درست را در پیش می گیریم. جایی که راه نیست خدا راه می گشاید.
1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.