یکی از مصبیت بار ترین حکایات ماجرای عبور قوم یهود از دریای سرخ است. موسی آنها را از مین مصر- از خانه بندگی و اسارت - بیرون می برد. اما مصریان آنها را تعقیب کردند. قوم یهود نیز چون بیشتر مردم دوست نداشتند به خدا توکل کنند.
از این رو، میان آنها زمزمه افتاد و به موسی گفتند: آیا این آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصریان را خدمت کنیم زیرا که ما را خدمت مصریان بهتر است از مُردن در صحرا.
موسی به قوم گفت مترسید و بایستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد. زیرا مصریان را که امروز دیددید تا به ابد دیگر نخواهید دید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید.
می توانیم بگوییم که موسی میخ ایمان را در قوم خود کوبید. زیرا آنها ترجیح می دادند که برده تردیدها و ترسهای کهنه خود باشند، (در اینجا، مصر نماد یا مظهر تاریکی است) تا اینکه با جهشی عظیم به سوی ایمان، از صحرا بگذرند و در ارض موعود خود قرار گیرند.
براستی که پیش از رسیدن به ارض موعود باید از صحرا گذشت. تردیدها و ترسهای کهنه، پیرامون آدمی خیمه می زنند. اما همیشه کسی پیدا می شود تا بگوید: به پیش برو! همیشه یک موسی بر سر راه انسان سبز می شود: گاه یک دوست و گاه شهود!
و خداوند به موسی گفت چرا نزد من فریاد می کنی؟ قوم را بگو که کوچ کنند. به پیش بروند! و اما تو عصای خود را برافراز و دست خود را بر دریا دراز کرده آن را منشق کن تا قوم از میان دریا بر خشکی راه سپر شوند. پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و خداوند دریا را به باد شرقیی شدید تمامی ان شب برگردانیده دریا را خشک ساخت و آب منشق گردید. و قوم در میان دریا بر خشکی می رفتند برای ایشان بر سر راست و چپ دیوار بود. و مصریان با تمامی اسبان و عرابها و سواران فرعون از عقب ایشان تاخته به میان دریا آمدند. و خداوند به موسی گفت دست خود را بر دریا دراز کن تا آبها بر مصریان برگردد و عرابها و سواران ایشان. پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و به وقت طلوع صبح دریا به جریان خود برگشت و مصریان به مقابلش گریختند و خداوند مصریان را در میان دریا به زیر انداخت تا آبها بر مصریان به مقابلش گریختند و خداوند مصریان را در میان دریا به زیر انداخت و آبها برگشته عرابها و سواران و تمام لشکر فرعون را که از عقب ایشان به دریا آمده بودند پوشانید که یکی از ایشان هم باقی نماند.

ادامه دارد...
2
2
0
2 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.