گلستان : حکایت 26

گلستان : حکایت 26

27 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 659

جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبعی وافر ، چندانکه در محافل [..]

گلستان : حکایت 25

گلستان : حکایت 25

26 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 699

یکی از حکما را شنیدم که می گفت : هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آنکسی [..]

گلستان : حکایت 24

گلستان : حکایت 24

25 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 1 402

روزی جالینوس ابلهی را دید که دست در گریبان دانشمندی زده بی حرمتی همی کرد. گفت : [..]

گلستان : حکایت 23

گلستان : حکایت 23

24 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 635

یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده که سواری از در [..]

گلستان : حکایت 22

گلستان : حکایت 22

23 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 666

یکی را از دوستان گفتم : امتناع سخن گفتنم بعلت آن اختیار آمده است در غالب اوقات [..]

گلستان : حکایت 21

گلستان : حکایت 21

22 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 833

یکی از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت [..]

گلستان : حکایت 20

گلستان : حکایت 20

20 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 899

بر بالین تربت یحیی پیغامبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوک [..]

گلستان : حکایت 19

گلستان : حکایت 19

20 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 743

ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوبروی. باری پدر [..]

گلستان : حکایت 18

گلستان : حکایت 18

19 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 605

از یکی از بزرگان پرسیدند: با اینکه دست راست دارای چندین فضیلت و کمال است ، چرا [..]

گلستان : حکایت 17

گلستان : حکایت 17

18 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 662

بر پیشانی ایوان کاخ فریدون شاه ، نبشته بود :........ [..]

گلستان : حکایت 16

گلستان : حکایت 16

17 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 984

یکی از ملوک خراسان ، محمود سبکتین را در عالم خواب دید که جمله وجود او ریخته بود [..]

گلستان : حکایت 15

گلستان : حکایت 15

16 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 959

پادشاهی به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن [..]

گلستان : حکایت 14

گلستان : حکایت 14

15 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 748

ناخوش آوازي،به بانگ بلند،آواز همي خواند،صاحبدلي بر او بگذشت و گفت:تو را مشاهره [..]

گلستان : حکایت 13

گلستان : حکایت 13

14 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 1 038

جاهلی خواست که الاغی را سخن گفتن بیاموزد، گفتار را به الاغ تلقین مى کرد و به [..]

گلستان : حکایت 12

گلستان : حکایت 12

13 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 1 036

(عصر حكومت عبدالملك بن مروان (75 - 95 ه‍ ق )بود. او حجاج بن يوسف ثقفى را كه [..]

گلستان : حکایت 11

گلستان : حکایت 11

12 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 751

ياد دارم که در ايام طفوليت متعبد بودمی و شب خير و مولع زهد و پرهيز. شبی در خدمت [..]

گلستان : حکایت 10

گلستان : حکایت 10

11 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 750

حاتم طایی را گفتند: از تو بزرگ همّت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت: بلی، [..]

گلستان : حکایت 9

گلستان : حکایت 9

10 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 665

حکیم فرزانه ای را پرسیدند: چندین درخت نامور که خدای عز و جل آفریده است و [..]

گلستان : حکایت 8

گلستان : حکایت 8

9 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 691

دزدي به خانه پارسائي درآمد چندانكه جست چيزي نيافت، دلتنگ شد. پارسا خبر شد. [..]

گلستان : حکایت 7

گلستان : حکایت 7

8 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 930

روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده . پیرمردی [..]