كشكول شيخ بهايی 65

كشكول شيخ بهايی 65

22 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 765

حكايت شده است كه عارفی، پارچه ای بافت و در بافت آن دقت به كار برد. چون آن را [..]

كشكول شيخ بهايی 64

كشكول شيخ بهايی 64

15 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 669

ترک زلال و كدر دنيا به حكيمی گفتند: چرا ترک دنيا كرده ای؟ گفت: چون از زلالش [..]

كشكول شيخ بهايی 63

كشكول شيخ بهايی 63

8 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 749

حكيمی گفته است: آنكه تو را برای كاری دوست دارد، با انجام آن رهايت كند. نيز از [..]

كشكول شيخ بهايی 62

كشكول شيخ بهايی 62

1 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 1 100

قطب در «شرح شهاب» گفته است: روايت شده است كه دعای دو گروه از مردم مستجاب می [..]

كشكول شيخ بهايی 61

كشكول شيخ بهايی 61

25 فروردین 1392 , بازدید ها: 891

استجابت دعای مظلوم پيامبر (ص) فرمود: دعای مظلوم مستجاب است و اگر گفته شود: مگر [..]

كشكول شيخ بهايی 60

كشكول شيخ بهايی 60

18 فروردین 1392 , بازدید ها: 959

از عطا در مورد معنای سخن رسول خدا (ص) سوال شد كه می فرمايد: بهترين دعا، دعای من [..]

كشكول شيخ بهايی 59

كشكول شيخ بهايی 59

11 فروردین 1392 , بازدید ها: 745

نوف بكالی گويد: شبی اميرالمونين علی (ع) را ديدم كه از بستر خويش برخاسته، به [..]

كشكول شيخ بهايی 58

كشكول شيخ بهايی 58

4 فروردین 1392 , بازدید ها: 958

خداوند فرموده است: «وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ» ما، [..]

كشكول شيخ بهايی 57

كشكول شيخ بهايی 57

27 اسفند 1391 , بازدید ها: 1 317

از سخنان امير المونين علی (ع) چون شكم از مباح پر شود، چشم از شناخت صلاح كور [..]

كشكول شيخ بهايی 56

كشكول شيخ بهايی 56

20 اسفند 1391 , بازدید ها: 1 007

اگر مخرج كسرهایی را كه در آن ها حرف عين هست، (مانند: ربع، سبع، تسع، عشر) در [..]

كشكول شيخ بهايی 55

كشكول شيخ بهايی 55

13 اسفند 1391 , بازدید ها: 1 030

از سخنان پيامبر خدا (ص) آقای آدميان و شفيع روز رستاخير حضرت محمد (ص) فرمود: [..]

كشكول شيخ بهايی 53

كشكول شيخ بهايی 53

29 بهمن 1391 , بازدید ها: 907

يكی از محققين گفته است: روح گوهری روحانی است كه نه جسم است و نه جسم است و نه [..]

كشكول شيخ بهايی 52

كشكول شيخ بهايی 52

22 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 055

حكايت كنند روزی «كثير» شاعر به نزد «فرزدق» آمد و فرزدق به او گفت: ابوصخر! تو، [..]

كشكول شيخ بهايی 51

كشكول شيخ بهايی 51

15 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 138

شرافت وبزرگواری به همت و الاست نه استخوان های پوسيده... [..]

كشكول شيخ بهايی 50

كشكول شيخ بهايی 50

8 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 199

امام فخر رازی در آغاز كتاب «سر المكتوم» گفته است: كه ثابت بن قره، درباره سرمه و [..]

كشكول شيخ بهايی 49

كشكول شيخ بهايی 49

30 دی 1391 , بازدید ها: 1 010

دنيای جوان، ميانسال و پير دنيا را از جهت تعلق به خودش و از حيث تعلق آن به [..]

كشكول شيخ بهايی 48

كشكول شيخ بهايی 48

24 دی 1391 , بازدید ها: 1 073

روز ظالم و مظلوم امام علی (ع) فرمود: روز مظلوم بر ظالم، سخت تر از روز ظالم بر [..]

كشكول شيخ بهايی 47

كشكول شيخ بهايی 47

17 دی 1391 , بازدید ها: 935

تو می دانی من كيستم؟ حجاج روزی برای گردش و تفريح بيرون رفت و چون از تفريح فراغت [..]

كشكول شيخ بهايی 46

كشكول شيخ بهايی 46

10 دی 1391 , بازدید ها: 917

بليغ كيست و سخن بليغ چيست؟ گفته اند: بليغ كسی است كه وسعت سخن را چنان كه زمانی [..]

كشكول شيخ بهايی 45

كشكول شيخ بهايی 45

3 دی 1391 , بازدید ها: 733

پاسخ محمد بن حنيفه با پادشاه روم پادشاه روم به عبدالملک بن مروان نامه نوشت و او [..]