صفحه اصلي > کشکول شیخ بهایی > کشکول شیخ بهایی 10

کشکول شیخ بهایی 10


7 فروردین 1391. نويسنده: saharparsa


صدرنشينی پيش از وقت
از سخنان ابوسهل صعلوك‍ی صوفی است می گويد: كسی كه پيش از وقت، صدر نشينی كند، به خواری خويش پيشی گرفته است.
و نيز از سخنان اوست كه می گويد: آن كس كه آرزوِی مقامی را كند كه ديگران با رنج به دست آورده اند، به حقوق آنان تعدی كرده است.
تصوت و سرسام
يكی از بزرگان صوفيه گفته است: تصوف همچون سرسام است كه ابتدای آن هذيان است و پايان آن آرامش است، و چون در صوفی نفوذ كند، لال گردد.


بازگشت