کليله و دمنه: دو شريك

کليله و دمنه: دو شريك

2 اسفند 1389 , بازدید ها: 873

دو شريك، يكي زرنگ و ديگري ساده لوح دو شريك بودند يكي دانا و ديگري نادان، و به [..]