کليله و دمنه: شير و گاو

کليله و دمنه: شير و گاو

24 آبان 1389 , بازدید ها: 1 293

کليله گفت: اگر گاو را هلاک تواني کرد چنانکه رنج آن بشير بازنگردد وجهي دارد و در [..]

کليله و دمنه: باب شیر و گاو

کليله و دمنه: باب شیر و گاو

1 شهریور 1389 , بازدید ها: 895

بازرگانی بود بسیار مال و او را فرزندان در رسیدند و از کسب و حرفت إعراض * نمودند [..]