گلستان : حکایت 4

گلستان : حکایت 4

5 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 764

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت... [..]

گلستان : حکایت 3

گلستان : حکایت 3

4 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 710

حکایت پادشاهی پارسایی را دید ، گفت : هیچت از ما یاد آید؟ گفت : بلی ، وقتی خدا [..]