گلستان : حکایت 3

گلستان : حکایت 3

4 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 598

حکایت پادشاهی پارسایی را دید ، گفت : هیچت از ما یاد آید؟ گفت : بلی ، وقتی
[..]