الفبای مهربانی

I cannot ease your aching heart,
Nor take the pain away.
But let me stay and take your hand
And walk with you today.


الفبای مهربانی

درد قلبت را نه تسکینم، نه می کاهم
ولی بگذار امروز کنارت باشم
دستگیر و همگامت باشم
I’ll listen when you need to talk,
I’ll wipe your tears away.
I’ll share your worries when they come,


حرفهایت را گوش می کنم
اشکهایت را پاک می کنم
و
خود را با غصه هایت شریک می کنم


I’ll help you face your fears.
I’m here and I will stand by you,
Each hill you have to climb.


پناهت می شوم تا با واهمه مواجه شوی
اینجا هستم و می مانم
تا
از تپه هایی که باید ، بالا روی


So take my hand lets face the word,
Live one day at a time.


پس دستم را بگیر تا که با دنیا روبرو شوی
روزها را به نوبت ، زندگی کنی


You’re not alone for I’m still here,

تو تنها نیستی تا من اینجایم

I’ll go that extra mile,
And when your grief is easier,
I’ll help you learn to smile

by Aleasa


به سوی تو می آیم این راه دراز را
تا وقت تسکین غصه هایت
بیاموزمت لبخند را


شاعر : آلیسا

گردآوری و ترجمه : زهرا سلیمانی

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.