آتش و طبیعت

9 بهمن 1394   hossein59   ترجمه شده ها / انگلیسی / مطالب و مقالات   1 نظر   989 بازدید   |

آتش و طبیعتBenefits of Fire

فواید آتش


The sounds and smells of fire bring different images to different people. That is surprising since fire is one of our greatest tools and one of our most destructive forces. So what is fire? Is it enemy or friend? Fire in the wildlands does not have to be a villain. Fire that is low in intensity and does not grow out of control benefits our wildlands and is actually vital to the survival of several species.

صدا و بوی آتش تصاویری متفاوت در اذهان مردم ایجاد می کند باعث تعجب است که آتش بزرگترین ابزار و در عین حال مخربترین نیروست بنابراین آتش دوست است یا دوشمن در زمین های وحشی(مناطق دست نخورده و جنگلهای بکر) اتش مخرب نمی باشد در این مناطق شدت آتش کم بوده و به حدی گسترده نمی شود که از کنترل خارج شود به گونه ای که برای این مناطق مفید بوده و عاملی حیاتی برای بقای بعضی گونه هاست


Cleaning the Forest Floor
Fire removes low-growing underbrush, cleans the forest floor of debris, opens it up to sunlight, and nourishes the soil. Reducing this competition for nutrients allows established trees to grow stronger and healthier.

آتش پوشش گیاهی کف جنگل را از بین برده بقای کف جنگل را پاک و مسیری برای عبور نور فراهم نموده خاک را غنی از مواد معدنی می سازد کاهش رقابت غذایی به درختان اجازه استقرار رشد بیشتر و سلامتی می دهد


History teaches us that hundreds of years ago forests had fewer, yet larger, healthier trees. Forests today have more trees than in the past, but they are not as large or healthy. Established trees have to compete with undergrowth for nutrients and space.

تاریخ به ما آموخته صد ها سال پیش جنگلها در ختان کمتر اما بزرگتر و سرحالتر داشتند جنگلهای امروزی (در واحد سطح) درختان بیشتر از گذشته دارند اما نه به سرحالی و بزرگی گذشته درختان استقرار یافته باید با پوشش گیاهی کف جنگل، برای غذا و فضا رقابت کنند

Fire clears the weaker trees and debris and returns health to the forest. Clearing brush from the forest floor with low intensity flames can help prevent large damaging wildfires that spread out of control and completely destroy forests. Under optimum conditions, when wildfires do start, the result is a low intensity fire that remains on the ground burning grasses and vegetation, but causing less damage to trees.

آتش درختان ضعیف و پسماندهای طبیعی را ازبین برده و سلامتی را برای جنگل به ارمغان می آورد از بین رفتن پوشش علفی کف با آتشهای خفیف می تواند در پیشگیری از آتش های وسیع غیر قابل کنترل که تمام جنگل را از بین می برد کمک کند در بهترین شرایط هنگامی که یک آتش سوزی طبیعی رخ می دهد نتیجه اش آتشی خفیف است که سبزه و گیاهان سوخته ای به جا گذارده البته منجر به آسیب مختصری به درختان می شود


Providing Habitat
Wildlands provide habitat and shelter to forest animals and birds. Fire clears wildlands of heavy brush, leaving room for new grasses, herbs and regenerated shrubs that provide food and habitat for many wildlife species. When fire removes a thick stand of shrubs, the water supply is increased. With fewer plants absorbing water, streams are fuller, benefiting other types of plants and animals.


طبیعت آشیان و پناهگاهی برای حیوانات و پرندگان فراهم می سازد آتش زمینها طبیعی را از پوشش پرپشت بوته ای پاک و فضایی برای سبزه و گیاهان جدید و تجید حیات بوته ها که غذا و حیات را برای بسیاری از گونه ها فراهم می سازد ایجاد می کند هنگامی که آتش آشکوب بوته ای را از بین می بردمنابع آبی افزایش می یابد با تعداد گیاهان کمتر که آب را جذب می کندجریانها آب شکل گرفته و برای سایر گونه ها ی گیاهی و جانوری مفید خواهد بود

Killing Disease
Fire kills diseases and insects that prey on trees and provides valuable nutrients that enrich the soil. More trees die each year from insect infestation and disease than from fire.

آتش بیماریها و حشرات شکار گر بر روی درختان را کشته و منبع غنی غذایی برای حاصلخیزی خاک جنگل فراهم می سازد سالانه درختان بسیاری نسبت به آتش به خاطر حمله حشرات و بیماریها از بین می روند

New Generations
Change is important to a healthy forest. Some species of trees and plants are actually fire dependent. They must have fire every 3-25 years in order for life to continue. Some trees have fire resistant bark and cones that require heat to open and release seeds for regeneration. Chaparral plants, including manzanita, chamise and scrub oak, also require intense heat for seed germination. These plants actually encourage fire by having leaves that are covered with flammable resins. Without fire, these trees and plants would eventually succumb to old age with no new generations to carry on their legacy.

تغییر برای سلامتی جنگل بسیار مهم است بعضی از درختان و گیاهان واقعا به آتش وابسته اند این گونه ها برای ادامه زندگی به آتشسوزی هایی با تواتر 3 تا 25 سال نیاز دارند بعضی درختان پوستی مقاوم به آتش دارند و مخروطهایی دارند که برای باز شدن و رها سازی بذرها جهت تجدید حیات نیاز به آتش دارند گیاهان بیوم چاپارال شامل انگور خرس chamise و بلوط اسکراب برای جوانه زنی بذرها نیاز به حرارت بالا دارند این گیاهان با داشتن برگهایی که از رزینهای آتشزا پوشیده آتش را شعله ور می سازند بدون آتش این گیاهان و درختان سرانجام بدون آنکه از طریق تجدید حیات ارثیه ژنتیکی خود را انتقال دهند مغلوب پیری می شوند
1
1
0
1 نفر

1 نظر

  1. خلقت و آفرینش خدا سراسر شگفتی است و واقعا دیدن ذره ذره آن جای تامل و تفکر دارد.از جماد وحیوان گرفته تا کهکشان و دریا وکوه و دشت و انسان
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.