صفحه اصلي > عربی > ترجمه-شعر-عربی: امکان دارد

ترجمه-شعر-عربی: امکان دارد


6 آذر 1391. نويسنده: nedakeshavarz

منى خد احبابى ماضل عندى احباب
از من عزیزانم را بگیرند عزیزانم برایم نماندند

یمکن انا الغلطان یمکن عمر هربان
ممکن است که من در اشتباه باشم ممکن است که این زندگی است که در حال فرار است

یاکلمت اللیمکن فی لک الف عنوان
این جمله ی کوتاه ممکن است هزار و یک معانی داشته باشد

یمکن ماذنبى اللى صار یمکن زمانى دار
ممکن است این گناه من نباشد آن چه که اتفاق افتاد تکرار مکرر زمانه باشد

یاکلمت اللیمکن یابحر من اسرار
جمله ی کوتاه ممکن است مثال دریایی ست پر از راز و رمزها

بحر اللى مافى منه رجوع عرمل الشط الموجوع
دریای که نمی توان از آن بازگشت پر از ماسه ی دردآور است

دعساتن یال مثل جروح عیونى عم تملیها دموع
قدم هایش مثال زخم هاست ، چشمانم را اشک ها فرا گرفته اند

باد ایامک واحترقت احلامک والشمس اللى شرقت غابت
روزهایت به هوا رفته اند و آرزوهایت سوخته اند و خورشیدی که طلوع کرد غائب شد

نامى عجروحى وسرک لاتبوحى واللکانت روحى ماغابت بعدا بروحى
سر بگذار بر روی زخم هایم اسرارت را برملا مکن ، آن کسی که در روحم نشسته بود نرفته است کماکان در روحم بنشسته

بعدا بعنیا دمعة منسیه کل مابحاول انسى قلبى بیصرخ مافیا
کماکان در چشمانم اشک هایی فراموش شده است ، هر بار تلاش می کنم که به فراموشی بسپارم فریادی عظیم از قلبم به پا می خیزد

والقدر قادر الحاکم والامر سفرة مکتوبة ومافینا الا مانسافر
و تقدیم یک حاکم تواناست و امور این سفر از ماقبل نوشته شده است و در دست ما نیست باید سفر کنیم

شاعر: نامعلوم

گردآوری و ترجمه: امیره اشرف الدینی
مسئول بخش هندی و عربی
 Email:Ranirajamandir@yahoo.com

بازگشت