صفحه اصلي > ترجمه شده ها / مطالب و مقالات / گردشگری > تایگا وسیع ترین بیوم کره خاکی

تایگا وسیع ترین بیوم کره خاکی


23 مهر 1398. نويسنده: hossein59

تایگا وسیع ترین بیوم کره خاکی


A biome is the type of habitat in certain places, like mountain tops, deserts, and tropical forests, and is determined by the climate of the place. The taiga is the biome of the needleleaf forest. Living in the taiga is cold and lonely. Coldness and food shortages make things very difficult, mostly in the winter. Some of the animals in the taiga hibernate in the winter, some fly south if they can, while some just cooperate with the environment, which is very difficult.

بیوم نوعی حیات در منطقه ای خاص گویند مانند بیوم قله کوهها، بیوم بیابان یا بیوم جنگلهای حاره و محدوده آن با اقلیم و مکان مشخص می شود.
تایگا بیوم جنگلهای سوزنی برگ است. حیات با سرما و تنهایی همراست. سرما و کمبود مواد غذایی شرایطی سخت در طول زمستان پدید می آورد بعضی از حیوانات در این فصل به خواب می روند بعضی اگر توانایی داشته باشند به سمت جنوب پرواز می کنند در حالیکه مابقی باید با شرایط بسیار سخت محیط کنار آیند.

Taiga is the Russian word for forest and is the largest biome in the world. It stretches over Eurasia and North America. The taiga is located near the top of the world, just below the tundra biome. The winters in the taiga are very cold with only snowfall. The summers are warm, rainy, and humid. A lot of coniferous trees grow in the taiga. The taiga is also known as the boreal forest. Did you know that Boreal was the Greek goddess of the North Wind?

تایگا کلمه ای روسی برای جنگل است وسیعترین بیوم دنیاست و در طول منطقه اوراسیا و شمال آمریکا کشیده شده است تایگا در بالاترین عرض جغرافیای درست زیر بیوم توندرا واقع شده است زمستان در این منطقه بسیار سرد و بارش تنها به صورت برف است تابستان گرم بارانی و مرطوب است مخروط داران بسیاری در تایگا رشد می کنند تایگا همچنین به نام جنگلهای بورال نیز مشهوراست آیا می دانید بورال رب النوع باد های شمالی در زبان آلمانی است.

The taiga doesn't have as many plant and animal species as the tropical or the deciduous forest biomes. It does have millions of insects in the summertime. Birds migrate there every year to nest and feed.

تایگا تنوع جانوری و گیاهی مانند بیوم جنگلهای حاره یا جنگلهای خزان کننده ندارد این بیوم در طول تابستان با میلیونها حشره خود سبب مهاجرت پرندگان به منطقه جهت تغذیه و آشیانه گزاری می شود

The average temperature is below freezing for six months out of the year. The winter temperature range is -54 to -1° C (-65 to 30° F). The winters

میانگین دما در طول شش ماه از سال زیر نقطه انجماد است محدوده دمایی در طول زمستان بین1- تا 54- درجه سانتیگراد است

Temperature range in the summer gets as low as -7° C (20° F). The high in summer can be 21° C (70° F). The summers are mostly warm, rainy and humid. They are also very short with about 50 to 100 frost free days. The total precipitation in a year is 30 - 85 cm (12 - 33 in) . The forms the precipitation comes in are rain, snow and dew. Most of the precipitation in the taiga falls as rain in the summer.

پایینترین محدوده دمایی در تابستان 7- درجه سانتیگراد و بالاترین دما 21 درجه سانتیگراد است تابستان نسبتا گرم بارانی و مرطوب استو معمولا دوره کوتاه 50 تا 100 روز بدون یخبندان است بارندگی سالیانه کل 300 تا 850 میلیمتر است بارشها به صورت باران برف و شبنم است بیشترین بارش به صورت باران و در طول تابستان است 

The main seasons in the taiga are winter and summer. The spring and autumn are so short, you hardly know they exist.

فصول اصلی در تایگا تابستان و زمستان است بهار و پاییز به قدری کوتاه است که به سختی قابل تشخیص است

There are not a lot of species of plants in the taiga because of the harsh conditions. Not many plants can survive the extreme cold of the taiga winter. There are some lichens and mosses, but most plants are coniferous trees like pine, white spruce, hemlock and douglas fir.

به خاطر شرایط سخت محیطی گونه های گیاهی زیادی در تایگاه زیست نمی کنند گیاهان زیادی نیستند که سرمای شدید زمستان های تایگاه را قادر به تحمل باشند تعدادی گلسنگ و خزه در این منطقه وجود دارد اغلب گیاهان درختان مخروط دار مثل کاج، نوئل، شوکران و دوگلاس می باشد 

Coniferous trees are also known as evergreens. They have long, thin waxy needles. The wax gives them some protection from freezing temperatures and from drying out. Evergreens don't lose their leaves in the winter like deciduous trees. This is so they can start photosynthesis as soon as the weather gets warm. The dark color of evergreen needles allows them to absorb heat from the sun and also helps them start photosynthesis early.

مخروط داران به نام همیشه سبز نیز معروفند آنها برگهای سوزنی بلند و باریک وموم اندود دارند موم محافظی در برابر یخ زدگی و خشکی محیط بیرون برای این درختان است همیشه سبزها برگهای خود را برخلاف خزان کننده ها از دست نمی دهند. این عملکرد آنها را قادر می سازد به محض گرم شدن هوا فتوسنتز را آغاز کنند

Evergreens in the taiga tend to be thin and grow close together. This gives them protection from the cold and wind. Evergreens also are usually shaped like an upside down cone to protect the branches from breaking under the weight of all that snow. The snow slides right off the slanted branches.

همیشه سبزها به رشد ساختمانی باریک و مجتمع گرایش دارند که این الگوی رشد عاملی جهت مقابله با سرما و باد است همچنین شکل مخروط مانند شاخه ها را در برابر شکستگی ناشی از سنگینی برف محافظت میکند

The taiga is susceptible to many wildfires. Trees have adapted by growing thick bark. The fires will burn away the upper canopy of the trees and let sunlight reach the ground. New plants will grow and provide food for animals.

تایگا مستعد آتشسوزیهای بسیاری است درختان با رشد پوستان ضخیم در برابر آن مقاوم شده اند آتش تاج خارجی درختان را سوزانده و اجازه میدهد نور به سطح زمین برسد گیاهان جدید رشد کرده و غذای جانوران فراهم میگردد.(البته آتش لاشبرگ انباشته کف جنگل که فرصت تجزیه شدن به علت سرمای شدید منطقه را نیافته و گاها تا 70 سانتیمتر ضخامت دارد و مانعی برای رشد بذرهاست را نیز از بین میبرد)


 بازگشت