صفحه اصلي > ترجمه شده ها / انگلیسی > ترجمه انگليسي: لوییس بریل

ترجمه انگليسي: لوییس بریل


17 شهریور 1389. نويسنده: maryam.pourmohammadi

Louis Braille was born near Paris,France.He was a very smart child.He liked to play with his father's work tools.One day,when he was four,a sharp tool went into his left eye.An infection started and went to boh eyes.He was unlucky.a few weeks later,Louis was blind...
لوییس بریل در نزدیکی پاریس،در فرانسه متولد شد.او کودکی بسیار با هوش بود.او علاقه مند به بازی با ابزار کار پدرش بود.یک روز،وقتی او چهارساله بود،یک الت تیز وارد چشم چپ او شد.عفونت آغاز شد و به هردو چشم او سرایت کرد.او بد شانس بود. چند هفته بعد،او کور شد...At age ten,Louis went to a school for blind children in paris.One day a French soldier,Charles Barbier,visited the school.Barbier invented a system of night-reading.This system used dots for letters of the alphabet.Soldiers used this system in time of war.Barbier thought this system could help blind people to read.
در ده سالگی لوییس به مدرسه نابینایان کودکان، در پاریس رفت.یک روز،چارلز باربیر،یک سرباز فرانسوی،از مدرسه دیدن کرد.باربیر سیستمی برای شب خوانی اختراع کرده بود. در این سیستم از نقطه هایی،بجای حروف الفبا استفاده می شد.سربازان در زمان جنگ از این سیستم استفاده می کردند.باربیر گمان کرد که این سیستم می تواند به نابینایان برای خواندن کمک کند.
Barbier's system was difficult,but it gave Louis an idea.He made Barbier's systems easier.By age fifteen,his new system was ready! Now he wanted blind schools to use his system.he was unlocky again.The schools did not want his system.Louis died in 1852 at age forty-three.Two years after he died, the blind schoold began to use his system.
سیستم باربیر مشکل بود،اما یک ایده به لوییس داد.او سیستم باربیر را آسان تر کرد.در پانزده سالگی،سیستم جدید او آماده استفاده بود.او دوباره بد شانسی آورد!مدرسه ها سیستم او را نمی خواستند.لوییس در سال 1852 در چهل و سه سالگی از دنیا رفت.دو سال بعد از مرگ او ،مدارس نابینایان،استفاده از سیستم او را شروع کردند!
Today we call this system Braille after Louise Braille.His system is used for all languages,and for math,sience,writing music and computer for blind.
امروز،بعد از مرگ لوییس بریل،ما این سیستم را "بریل" می نامیم. ازسیستم او برای تمام زبان ها استفاده می شود و همچنین برای ریاضیات،علوم،نوشتن نت های موسیقی و در کامپیوترهای مخصوص نا بینایان...
جمع آوری و ترجمه : پانته آ توتونچیان

بازگشت