نگرش ذهنی انسان های موفق

31 شهریور 1399   marzie.kokabian   مطالب و مقالات / روانشناسی   0 نظر   164 بازدید   |

تنها محدودیت تحقق بخشیدن فردا، تردید های امروز ماست. بیایید با ایمان راسخ به جلو حرکت کنیم.
فرانکلین دیلانو روزولت

نگرش ذهنی انسان های موفق


می توانید آنچه را که نیاز دارید بیاموزید. می توانید به همه هدفهایتان جامه عمل بپوشایند.» این اصل راهی در اختیار شما می گذارد تا کنترل آینده خود را در اختیار بگیرید. 

وقتی جوان بودم و تلاش می کردم، وقتی شکست می خوردم و ناراحت می شدم این اصل زندگی مرا متحول ساخت که کسی با هوش تر از شما نیست.
 
کسی بهتر از شما وجود ندارد صرف اینکه کسی موفق تر و بهتر از شما کار می کند بدین معنا نیست که او از شما بهتر است.
 
تنها معنایش این است که آموخته در زمینه خاصی قبل از شما راه موفقیت را شناسایی کند و هر کاری که دیگران کرده اند شما هم به احتمال زیاد می توانید انجام بدهید. محدودیت ها اندک اند.

واقعیت بزرگ

این قاعده راحتی نیست، اما ذتا ساده است. شما هم می توانید براي رسیدن به هدفهایتان آنچه را که لازم دارید، بیاموزید.
 
وقتی این ایده را آموختم، دیگر از تغییر شغل دادن هراسی به دل راه ندادم. آموختم چگونه آگهی هاي تجاری بفروشم، چگونه دیگران را به سرمایه گذاري علاقه مند کنم، چگونه اتومبیل و مبلمان اداري بفروشم.
 
در بنگاه های معاملات ملکی کار کردم. بعد به کار واردات و توزیع روي آوردم. مدتی بانکداري کردم، در صنعت چاپ بودم، مشاوه کردم و سرانجام به ایراد سخنرانی و نوشتن کتاب و ضبط نوار و آموزشهاي شرکتی روي آوردم.
 

آنچه را که نیاز دارید، بیاموزید

هر بار به زمینه کاري جدیدي وارد شدم، درباره آن رشته کاري آنچه را که می توانستم، آموختم. و بعداً آموخته هایم را در اسرع وقت به کار گرفتم.
 
ابتدا، به سروقت کتابهای کتابخانه محلی رفتم. بعد کتابهای موردنیازم را خریداري کردم و براي خود کتابخانه شخصی درست کردم.
 
به هر نواری که به دردم می خورد گوش دادم. در هر همایشی که لازم بود شرکت کردم.
 
وقتی 31 ساله بودم، خود را براي ورود به دانشگاه و درس خواندن آماده کردم. هزاران ساعت درس خواندم و مطالعه کردم تا در زمینه بازرگانی مدرك گرفتم.
 
نظریه هاي اقتصادي خرد و کلان را آموختم، آمار و احتمالات را یاد گرفتم، بر علوم مدیریت و حسابداري آگاهی پیدا کردم. بازاریابی را مطالعه کردم، با برنامه ریزي استراتژیک آشنا شدم متعهد شدم که چیز یاد بگیرم.
 

راز بزرگ

فکر کردم که دیر به مهمانی آمده ام، فکر کردم همه می دانند که یادگیري کلید موفقیت در آینده است. وقتی به اطرافم نگاه کردم، دیدم تنها معدودی کار مرا می کنند.
 
اغلب اشخاص با نومیدي کارشان را دنبال می کردند. کارهایی را که دوست نداشتند، انجام می دادند، حقوقی به مراتب کمتر از آنچه استحقاق داشتند دریافت می نمودند.
 
توانستم به آنها راه را نشان بدهم. به هر کسی که گوش شنوا داشت، آموختم که براي رسیدن به هدفهایشان آنچه را که لازم دارند، می توانند بیاموزند.
 
محدودیتی در کار نبود، اما به نظر می رسید که تنها معدودی گوش شنوا دارند.
 

دلیل برای همه چیز

ما در جهان نظم داری زندگی می کنیم. هر اتفاقی به دلیلی می افتد. وقتی دیدم اطرافیانم علاقه ای برای تغییردادن زندگی خود ندارند، سعی کردم دلایل این رفتار آنها را پیدا کنم و آنها را پیدا کردم.
 
روانشناسان و پژوهشگران سالها درباره روانشناسی موفقیت و شکست بررسی کرده اند. همه آنها به این نتیجه رسیدند که دو مانع مهم ذهنی وجود دارد که دستیابی به موفقیت را از بین می برد.
 
اولی، آن چیزي است که دکتر مارتین سلیگمن، استاد دانشگاه پیسیلوانیا، در کتاب خوش بینی فراگرفته شده، آن را «درماندگی آموخته شده» نام داده است.
 
با توجه به بررسی های او هشتاد درصد مردم با این مشکل رو به رو هستند. برای جمع کثیری از مردم این بزرگترین مانع آنها برای دستیابی به موفقیت است.
 

احساس گیرافتادگی

درنتیجه تجارب دوران کودکی، بخصوص در اثر انتقادهاي مخرب و تجربه هاي شکست و ناکامی اولیه، اشخاص به موقعیتی می رسند که فکر می کنند نمی توانند در زندگی خود تغییر به وجود آورند و یا در زمینه هاي دیگري دست به کار شوند.
 
جمع کثیري از مردم احساس می کنند که اتفاقات بر سر آنها خراب می شود. احساس می کنند براي تأثیرگذاري در بهتر کردن زندگی شان کاري از آنها ساخته نیست.
 
ناتوانی فراگرفته شده ناشی از صرف فعل «نتوانستن» است.
 
اشخاص احساس می کنند نمی توانند از وزن بدن خود بکاهند، نمی توانند شغل بهتري پیدا کنند، نمی توانند روابطشان را تغییر دهند یا آنها را بهتر بکنند، نمی توانند بر درآمدهاي خود بیفزایند، نمی توانند دانش و مهارت بیشتري پیدا کنند، نمی توانند بسیاري از کارهاي مورد علاقه شان را انجام بدهند.
 
در گذشته بارها ناکام شده اند و درنتیجه باور کرده اند نمی توانند زندگی شان را به شکلی که می خواهند تغییر بدهند.
 
زندگی اینها این گونه است که صبح از خواب بیدار بشوند، به سر کارشان بروند، با همکارانشان حرف بزنند، دوباره به خانه برگردند، شامشان را بخورند، چهار یا پنج ساعت تلویزیون تماشا کنند و دوباره به رختخواب بروند.
 

دام راحتی خیال

شرایط ذهنی دیگري که اشخاص را به عقب نگه می دارد قرار گرفتن در حیطه راحت یا راحتی خیال است.
 
انسانها مخلوق عادت هستند.فعالیتی را شروع می کنند و بعد نمی خواهند تغییري در آن به وجود آورند.
 
دیري نمی گذرد که اینها از تغییر می ترسند گیر می کنند و هر چه بیشتر در این حالت باقی بمانند، دشوارتر می تواند زندگی شان را تغییر بدهند.
 
ناتوانی فراگرفته شده، به همراه راحتی خیال، اشخاصی را تحویل جامعه می دهند که ضعیف و درمانده هستند.
 
اینها نمی توانند در زندگی خود تغییر معنی داري به وجود آورند. شخص در این زمان مترصد امنیت است و دنبال فرصت مناسب نمی گردد. او خود را قربانی حوادث ارزیابی می کند.
 

محدودیت واقعی در کار نیست

اما واقعیت این است که براي کاري که می توانید انجام دهید محدودیتی در کار نیست. در محدوده عقل و منطق، هر کاري را که دیگران انجام داده اند، شما هم می توانید انجام بدهید.
 
این حقیقت که می توانید هدف روشنی براي خود در نظر بگیرید بدین معناست که به احتمال زیاد از توانمندي فراوانی براي دستیابی به آن برخوردارید.
 
طبیعت به شما، بدون اینکه استعداد انجام دادن کاري را بدهد، اشتیاق سوزان براي رسیدن به خواسته هایتان نمی دهد.
 
اگر به زندگی خود فکر کنید، به یاد می آورید آنچه را که به واقع می خواستید و براي به دست آوردنش تلاش کردید، به آن دست یافتید.
 

بزرگ ترین دشمنان ما

دو عامل مهمی که به احساس یأس و درماندگی منتهی می شوند و مترصد آرامش خیال می گردند، ترس و جهل اند. ترس بزرگ ترین دشمن شماست و همیشه هم بوده است.
 
هراس و تردید به خود مانع از آن می شوند که به رؤیاهاي بزرگ بیندیشید و به هدفهاي بزرگ دست پیدا کنید.
 
به نظر می رسد هر چه درباره موضوعی کمتر بدانید، هراس بیشتري پیدا می کنید که در آن زمینه کاري صورت دهید.
 
جهل و نادانی مانع از آن می شوند تا کاري را بهتر از آنچه امروز انجام می دهید انجام بدهید. ترس و جهل یکدیگر را تقویت می کنند.
 
اینها تأثیر متقابلشان سبب می شود که با فلج ذهنی رو به رو گردید. اما به کشف حیرت انگیزي توجه کنید.
 
کسب علم و اطلاع درباره هر موضوعی بر اعتماد به نفس شما می افزاید و از هراس شما در آن زمینه می کاهد.
 
وقتی دانش یا مهارت شما افزایش پیدا می کند، به موقعیتی می رسید که دست به کار شوید و تغییر لازم را در خود ایجاد کنید. نداشتن علم و اطلاع مانع از آن می شود که براي تغییردادن شرایط کاري صورت دهید.
 

هراسهایتان را خنثی کنید

پادزهر هراس و جهل، آرزو و دانش است. تنها محدودیتی که با آن رو به رو هستید، شدت میل و آرزوي شماست.
 
اگر به واقع خواهان چیزي باشید، محدودیتی براي آنچه می توانید به دست آورید وجود نخواهد داشت.
 
هرچه بیشتر درباره این موضوع بدانید، میل شما براي انجام دادن کاري در آن زمینه بیشتر می شود. وقتی علم و اطلاعتان افزایش پیدا می کند، اعتماد به نفس بیشتري به دست می آورید که می توانید آن کار را انجام بدهید.
 
وقتی بر میزان میل و آرزوي خود می افزایید و علم و اطلاعتان را بیشتر می کنید، اثرات خود محدود کننده هراس و جهل را خنثی می کنید.
 
همراه با میل و آرزو و دانش سرانجام جاي ترس و جهل را با شجاعت و اعتماد به نفس تغییر می دهید.
 
هر چه درباره چیزي که برایتان مهم است بیشتر بیاموزید، شجاع بیشتري براي دستیابی به آن پیدا می کنید و با اطمینان بیشتري براي دستیابی به هدفتان حرکت می کنید.
 

شما مسئول هستید

عمده ترین راه گشاي زندگی من زمانی به دست آمد که دانستم می توانم آنچه را که براي رسیدن به هدفم لازم دارم، بیاموزم.
 
دومین راه گشاي زندگی من زمانی حاصل شد که دانستم در قبال خودم و آنچه برایم اتفاق می افتد مسئول هستم. دانستم قرار نیست کسی براي من کاري بکند.
 
اگر چیزي را می خواهم، خود من مسئول هستم که براي تحقق آن خواسته تلاش کنم.
 

همه چیز به ذهن شما بستگی دارد

راه گشاي سوم زمانی وارد عمل شد که دانستم زمینه ساز همه چیز ذهن است. هر کاري را که بکنید، با اندیشه اي آغاز می شود.
 
اگر می خواهید چیزي را در بیرون از خود تغییر بدهید، ابتدا باید اندیشه درون خود را تغییر بدهید. براي تغییردادن زندگی خود ابتدا باید فکرتان را تغییر بدهید.
 
شما با جریانی پیوسته از اندیشه، احساس و تصاویری که از ذهنتان می گذرد دنیایتان را خلق می کنید. شما با فکر و اندیشه فعلی خود می توانید آینده خود را رقم بزنید.
 

قانون باور

به خاطر داشته باشید، آنچه را که با احساستان باور کنید، تحقق پیدا می کند. هر چه شدت باورتان بیشتر باشد، احساس بیشتري انباشت می کنید و این تأثیر بیشتري بر رفتار شما باقی می گذارد.
 
اگر قطعاً بر این باور باشید که براي موفقیت خلق شده اید و در هر شرایط به این باور بچسبید، هیچ عاملی نمی تواند مانع از آن شود که به موفقیت مورد نظرتان دست پیدا نکنید.
 
اگر قطعاً معتقد باشید که انسان خوبی هستید و از توانمندیهاي سطح بالا بهره دارید، این باور شما به تحقق می پیوندد.
 
می توانید با نگاه کردن به کاري که انجام می دهید به باورهاي خود پی ببرید. رفتار بیرونی شما نماد باورهاي درونی شماست.
 
یکی از بهترین راههای پی بردن به باورهای راستین خود این است که ببینید وقتی عصبانی، ناراحت و یا تحت فشار هستیدف چگونه رفتار می کنید.
 

قانون انتظارات

قانون انتظارات می گوید آنچه را که با اطمینان انتظار داشته باشید، تحقق پیدا می کند.
 
انتظارات شما نگرشهای شما را مشخص می سازد و سبب می شود که دیگران با شما به گونه اي رفتار کنند تا آنچه را در ذهن می پرورانید تحقق بخشید.
 
اگر انتظار داشته باشید که موفق شوید، سرانجام به موفقیت خواهید رسید. اگر انتظار داشته باشید که مشهور و سعادتمند شوید، مشهور و سعادتمند می شوید.
 
اگر انتظار داشته باشید سالم و موفق شوید، سالم و موفق خواهید شد. همیشه مثبت بیندیشید و مثبت حرف بزنید.
 
همه روزه صبح خود را با این عبارت شروع کنید «معتقدم امروز اتفاق بسیار جالبی خواهد افتاد» و بعد در تمام مدت روز بهترین ها را انتظار داشته باشید.
 
این را هم بدانید هر اتفاقی، خوب یا بد، که برایتان بیفتد جنبه هاي مثبتی با خود دارد. وقتی با این نگرش با زندگی برخورد می کنید، از ثمرات و اثرات آن شگفت زده می شوید.
 

انتظار مثبت

اشخاص موفق از خود انتظار مثبت دارند. انتظار دارند که پیشاپیش موفق شوند و بیشتر مواقع این اتفاق می‌افتد.
 
انتظار دارند که فروش بیشتري بکنند، انتظار دارند از هر تجربه درس ارزشمندي بیاموزند. انتظار دارند که سرانجام به هدفهایشان دست پیدا کنند.
 
بهترین راه براي پیش بینی آینده، خلق کردن آن است. هر طور که به آینده نگاه کنید، همان اتفاق می افتد.
 
اگر فرض را بر این بگذارید که از هر تجربه و حادثه اي در آینده بهره خواهید گرفت، این اتفاق برایتان می افتد. این گونه شادتر و خوش بین تر می شوید.
 

قانون جذب

قانون جذب به اعتقاد بسیاری از مردم مهم ترین قانون است که موفقیت و شکست را رقم می زند. این قانون می گوید شما یک آهن رباي زنده هستید و اشخاص و شرایطی را به زندگی خود جلب می کنید که با افکار غالب شما هماهنگی داشته باشد.
 
براساس این قانون، هر چه درباره چیزي که می خواهید بیشتر فکر کنید، با احتمال بیشتري به آن دست پیدا می کنید.
 
هرچه مطمئن تر شوید که به هدف خود در زندگی دست خواهید یافت، این اتفاق با احتمال بیشتري روي خواهد داد شما در حکم آهن ربایی هستید که آنچه را بخواهید، به خود جلب می کنید.
 

سررشته امور زندگی خود را در دست بگیرید

تنها یک چیز است که بر آن کنترل کامل دارید و آن محتواي ذهن شماست. تنها شما هستید که می توانید تصمیم بگیرید که به چه موضوعی می خواهید فکر کنید.
 
این قدرت، این کنترل، تنها چیزي است که براي خلق یک زندگی عالی براي خودتان به آن احتیاج دارید. قوانین باور، انتظارات، جذب و همخوانی اگر به درست و آگاهانه به کار گرفته شوند، زندگی شما را متحول می‌سازند.
 
وقتی اندیشه خود را درباره هدفهایتان تغییر بدهید، باورها و اقداماتتان تغییر خواهند کرد. متوجه خواهید شد براي تحقق بخشیدن به خواسته هاي خود کارهاي بیشتري را که به آن احتیاج دارید، انجام می دهید.
 
شما پیوسته امیدوار می شوید که اتفاقات خوشایندي برایتان بیفتد، و این اتفاق هم می افتد. شما اشخاص و موقعیتهاي عالی را به خود جلب می کنید. دنیاي بیرون شما با دنیاي درونتان همخوانی و مطابقت پیدا می‌کند.
 
انسانهای موفق از نگرش ذهنی مثبت برخوردارند. انسانهاي موفق و ثروتمند ذهنیت موفق و ثروتمند دارند.
 
اشخاص مهربان، صبور و آرام که با دوستان، آشنایان و افراد خانواده خود رابطه خوبی دارند، در اندیشه و ذهن خود مهربان و پرمحبت هستند.
 
وقتی همان ذهنیت اشخاص موفق را در خود ایجاد کنید، به زودي به نتایج و تجربه هاي آنها دست پیدا می‌کنید.
 

تغییر دادن زندگی

موفقیت موضوعی مربوط به درون است. موفقیت حالتی از ذهن است. در درون شما شروع می شود و به زودي در دنیاي بیرون شما منعکس می گردد.
 
وقتی فکرتان را تغییر می دهید و بهتر می کنید، به انسان بهتري تبدیل می گردید. با داشتن رؤیاهاي بزرگ، با در نظر گرفتن آینده اي جالب، تبدیل به یک رهبر می شوید.
 
با مکتوب کردن هدفها و برنامه ریزی برای تحقق آنها، سررشته امور زندگی تان را در دست می گیرید. با رعایت توصیه هاي این کتاب، متوقف ناشدنی می شوید.
 
کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند
نویسنده: برایان تریسی
مترجم: مهدی قراچه داغی
 


0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.