نقطه شروع موفقیت با پاره کردن موانع ذهنی که شما را عقب نگه می دارند رقم می خورد. رویاهای بزرگ در سر پروردن و تعیین هدفهای بزرگ نقطه شروع فکر کردن، دیدن و احساس کردن است تا به آنچه در زندگی خود می خواهید دست پیدا کنید.

پاره کردن موانع ذهنی نقطه شروع موفقیت


در صف بهترین ها قرار بگیرید

آنچه درباره خود می اندیشید و احساس می کنید تا حدود زیاد بستگی به این دارد که در انجام دادن کارهای زندگی تان، به ویژه در حیطه های کاری، خود را تا چه اندازه موفق ارزیابی می کنید. 
 
یکی از قدرتمندترین راه‌های تغییر دادن اندیشه درباره خود این است که براي رسیدن به سطح بهترین‌ها متعهد شوید.
 
باید همین حالا تصمیم بگیرید که در صف بهترینها و در جمع 10 درصد اول کسانی که در زمینه کاري شما فعالیت می کنند قرار بگیرید.
 
بازار، پاداش‌های برتر را به عملکرهاي برتر می پردازد. بازار به عملکردهاي متوسط پاداشهاي متوسط می دهد.آنهایی که زیر سطح متوسطها قرار می گیرند، یا بی کارند و یا حقوق اندك دریافت می کنند.
 

درپوش ایمنی روی عملکرد

شاید مهم ترین کیفیت مردان و زنان موفق امید و آرزو و بلندپروازی است. موفق‌ها طوري درباره خود فکر می‌کنند که گویی در زمینه های کاری خود در سطح عالی و بهترین هستند.
 
این اشخاص هدف‌های عالی براي خود در نظر می گیرند. آنها می خواهند از هر سطحی که دیگران در آن موفق شده اند، موفق تر ظاهر گردند.
 
شما هم باید همین کار را بکنید. جوهر شخصیت شما سطح عزت نفس شماست. عزت نفس شما نشان می دهد که تا چه اندازه براي خود ارزش قائل می شوید، و خود را تا چه اندازه موفق ارزیابی می کنید.
 
عزت نفس منبع نیروي شخصیت شماست که میزان انرژي، اشتیاق، انگیزه و الهام شما را مشخص می‌سازد.
 
هرچه خودتان را بیشتر دوست بدارید و به خود احترام بیشتري بگذارید، در هر کاري که بکنید موفق‌تر می‌شوید.
 

هرچه بهتر انجام بدهید

عزت نفس و اثربخشی شخصی دو روي یک سکه شخصیت هستند. تنها زمانی می توانید به خود احترام عمیق بگذارید که از صمیم قلب خود بدانید در کاري که می کنید خوب هستید.
 
احساس توانمندي شخصی براي شخصیت سالم انسان ضرورت کامل دارد. براي رسیدن به حداکثر توانمندي خود باید از شجاعت و اعتماد به نفس فراوان برخوردار باشید.
 
موفقیت بزرگ مستلزم آن است که از موضع راحت خارج شوید و بندهاي یأس و درمانگی فراگرفته شده را پاره کنید.
هر چه عزت نفس شما بیشتر باشد، قدرتمندتر، مثبت تر و مصمم تر می شوید. هر چه خودتان را بیشتر دوست داشته باشید، مداومت بیشتري به خرج می دهید.
 

شرط لازم مطلق

واقعیت این است که نمی توانید به واقع شاد یا موفق باشید، مگر آنکه از صمیم قلب بدانید در کاری که می‌کنید خوب و قوي هستید.
 
به همین دلیل است که باید مصمم شوید که بر هر مانعی غلبه کنید، بهاي بیشتري بپردازید و به نقاط دور دست بروید تا آنچه را که براي موفقیت احتیاج دارید، به دست آورید.
 
خوشبختانه، رسیدن به اوج، ساده تر از آن چیزي است که تصور می کنید. بخش عظیمی از مردم هرگز به بهترین شدن فکر نمی کنند.
 
و اگر این اندیشه از ذهن آنها عبور کند، بلافاصله آن را از ذهن خود بیرون می ریزند تا در ردیف اشخاص متوسط قرار بگیرند.
 
اغلب کسانی که در اطراف شما هستند ترجیح می دهند با دوستانشان وقت صرف کنند، به خانه بروند و تلویزیون تماشا کنند.
 
اما شما که می خواهید در ردیف بهترینها قرار بگیرید خیلی زود متوجه می شوید که دیگران را پشت سر گذاشته اید.
 

حاشیه پیروزی را به وجود آورید

یکی از مهمترین اصول موفقت مفهوم «حاشیه پیروزی» است. این مفهوم موفقیت و شکست را توضیح می‌دهد و حقانیت آن بارها و بارها به اثبات رسیده است.
 
این اصل می گوید تفاوتهاي کوچک در توانمندي می تواند تفاوت عظیمی در نتایج ایجاد کند. به نظر می رسد که اشخاص برتر در هر زمینه اي تنها کمی از بقیه بهتر هستند. اما همین اندکی بهتر بودن نتایج را به شدت تغییر می دهد.
 
درواقع، کافی است در زمینه هاي مهم و کلیدي تنها 3 درصد از بقیه بهتر باشید. این به شما حاشیه امنیتی می دهد که به صف مقدم هدایت شوید.
 
وقتی کمی جلو زدید، می توانید فاصله خود را به تدریج از دیگران بیشتر کنید. می توانید با یادگیري و تمرین مرتب بهتر و باز هم بهتر شوید.
 
با این خط مشی، سرانجام در جمع 10 در صد و حتی 5 درصد موفقها در رشته کاري خود قرار می گیرید.
 

زمینه های تعیین کننده

براي اینکه موفق شوید باید در یک یا چند مورد از کارتان حداقل مهارت را داشته باشید. زمینه هاي تعیین‌کننده آنهایی هستند که براي رسیدن به موفقیت باید در آن قوي باشید.
 
وظیفه شما این است که این زمینه هاي تعیین کننده را شناسایی کنید و بعد برنامه اي بریزید تا در هر یک از آنها توانمندیهاي لازم را به دست آورید.
 
از آن جهت به این زمینه ها «کلیدی» نام داده ایم زیرا اینها مهارت های لازم و ضروری برای انجام دادن دست کارها می باشند.
 
ضعیف ظاهر شدن در هر یک از اینها مانع از آن می شود که به عملکرد عالی برسید. ضعیف ترین نتیجه اي که در این زمینه هاي کلیدي به دست آورید، میزان موفقیت شما در کل فعالیتتان مشخص می سازد.
 

برنامه‌ریزی استراتژیک شخصی

در دنیاي تجارت قرن بیستم، همه قبول داشتند که شرکتها احتیاج به برنامه ریزي استراتژیک دارند. اما اشخاص به طور انفرادي تشویق می شدند تا هدف‌های شخصی براي خود انتخاب کنند.
 
اما در قرن بیست و یکم، شرایط متفاوت است. امروزه، هر فرد درست مانند یک شرکت باید برنامه ریزي استراتژیک شخصی داشته باشد.
 
در برنامه ریزي استراتژیک شخصی، شما خودتان را یک تشکیلات تجاري در نظر می گیرید. این گونه برنامه هاي طولانی تر و مفصل تري براي هدفها و فعالیتهاي همه اجزاي زندگی خود لحاظ می کنید.
 
امروز، در مقایسه از هر زمانی بیشتر باید به آینده خود فکر کنید.باید انرژي و تلاش بیشتري به خرج دهید تا رؤیاي آتی خود را به واقعیت در لحظه حال تبدیل نمایید.
 
باید بهتر از هر زمانی خودتان را مدیریت کنید. باید بر هر اتفاقی که برایتان می افتد کنترل کامل داشته باشید.
 

هدف استراتژی

وقتی خود را شرکت خدماتی شخصی در نظر می گیرید، از تمامی کسانی که فکر می کنند براي شخص دیگري کار می کنند فاصله می گیرید.
 
وقتی سررشته امور کارتان را در دست می گیرید، به برنامه ریزي استراتژیک شخصی توجه می کنید. شما براي بلندمدت برنامه ریزي می کنید.
 
وجوه تشابه میان برنامه ریزي شرکتی و شخصی بسیار زیاد است. هدف برنامه ریزي استراتژیک در دنیاي تجارت این است که بیشترین بازدهی را روي سرمایه گذاري به دست آورید.
 
هدف همه برنامه هاي استراتژیک این است که منابع و فعالیتهاي شرکت را به گونه اي برنامه ریزي کنند که بازدهی مالی بیشتري به دست دهد.
 
به زبان ساده، هدف برنامه ریزي استراتژیک این است که نسبت بازده به نهاده را افزایش دهد. همه اقداماتی که در مدیریت صورت می گیرد براي این است که پول بیشتري به دست آید.
 
هدف این است که میزان سود دهی سرمایه افزایش پیدا کند.
 

کاری را که دوست دارید، انجام دهید

نقطه شروع شناسایی استعدادهاي خاص و توانمندیهاي منحصر به فرد این است که به گذشته خود فکر کنید. کدام کار بیشترین پاداش و رضایت خاطر را به شما داده است؟
 
وقتی درس می خواندید، از کدام درس بیشترین لذت را می بردید؟ در چه درسی نمره بهتري می گرفتید؟ شما همیشه در کاري که از آن لذت ببرید موفق تر می شوید.
 
یکی از نشانه هاي مناسب بودن کاري که می کنید این است که بخواهید درباره آن مطالب بیشتري بیاموزید. بخواهید درباره اش بیشتر بخوانید و بدانید. درباره اش حرف بزنید. و در ضمن، به تحسین کسانی بنشینید که در آن کار موفق شده اند.
 

احساس مهم بودن

دیل کارنگی زمانی نوشت «به من بگویید که شخص در چه زمینه ای احسا مهم بودن می کند تا من فلسفه زندگی او را برایتان باز بگویم»
 
چیست که به شما احساس مهم بودن می دهد؟ چیست که به شما احساس عزن نفس می دهد؟ از انجام دادن چه کاری بیشترین لذت را می برید؟
 
ناپلئون هیل زمانی گفت که یکی از بزرگ ترین اسرار موفقیت این است که بدانید از انجام دادن چه کاري بیشترین لذت را می برید و بعد راهی پیدا کنید که از ناحیه آن کار امرار معاش بکنید.
 
اغلب اشخاص عکس این کار را انجام می دهند. آنها کاري را که فکر می کنند مجبورند و باید، انجام می دهند تا پولی از آن به دست آورند که به کار موردعلاقه شان بپردازند.
 
و این در حالی است که شما باید از همان آغاز، کار مورد علاقه تان را انجام بدهید. این گونه مرتب در کار بهتر و باز هم بهتر می شوید.
 

آماده فاصله گرفتن باشید

بسیاري از شادترین و خوشبخت ترین مردان و زنان جامعه کسانی هستند که متوجه شدند از کارشان لذت نمی برند.
 
از آن فاصله گرفتند و به کار مورد علاقه شان پرداختند. آنها از شجاعتی برخوردار بودند که بدانند از چه کاري لذت می برند.آنها صادقانه استعدادهاي خود را مرور کردند. و این زندگی آنها را متحول ساخت.
 

ارزشمندترین دارایی شما

ارزشمندترین دارایی شما وقت و زمان شماست. این در ضمن کمیاب ترین منبع شما به حساب می آید. شما زمان محدودي دارید و وقتی این زمان از دست می رود، دیگر نمی توانید آن را به دست آورید.
 
زمان براي رسیدن به موفقیت امر ضروري است. زمان فاسدشدنی است. هر قدرتلاش کنید، نمی‌توانید بر زمان خود بیفزایید. می‌توان گفت کیفیت زندگی شما بستگی به این دارد که از این زمان چگونه استفاده می‌کنید.
 

شما فوق العاده هستید

واقعیت این است که شما فوق‌العاده هستید. شما با استعدادهای منحصربه‌فرد تولد یافته اید. از توانمندی‌هایی برخوردارید که دیگران از آن برخوردار نیستند.
 
احتمال اینکه دو نفر مثل هم باشند یک به 50 میلیارد است و درواقع، این هرگز اتفاق نمی افتد. کسی نیست که از ترکیب تجارت، نقطه نظرها، اندیشه ها، احساسات، تحصیلات و تصورات مانند شما برخوردار باشد.
 
شما در وجود از چنان توانمندي اي برخوردارید که می توانید به همه خواسته هاي خود برسید. شما مانند تخته سنگ مرمر میکل آنژ هستید. شما چونان یک شاهکار کم نظیر هستید که باید ظاهر شوید.
 
موفقیت عظیم زمانی نصیب شما می شود که بتوانید توانمندیهاي خود را شناسایی کنید و بعد روي این توانمندی‌های مادرزادي متمرکز گردید.
 
به این می ماند که شما براي موفقیت در زمینه هاي خاصی برنامه ریزي شده اید و اگر بدانید که براي چه کاري طراحی شده اید، می توانید در مدت چند سال به اندازه سایرین در تمام مدت عمرشان به موفقیت برسید.
 

چیزی را به شانس واگذار نکنید

چیزي را به شانس و تصادف واگذار نکنید. منتظر معجزه نباشید. باید بدانید که همه چیز به شما بستگی دارد.
 
از آنجایی که می دانید بقیه عمرتان را قرار است روي کاري صرف کنید، از قبل تصمیم بگیرید روي کاري که عاشقانه آن را دوست دارید متمرکز شوید.
 
می توانید از توانمندیهاي بالقوه خود استفاده کنید به آنچه می خواهید، برسید. باید براي زندگی خود معیارهاي سطح بالا در نظر بگیرید. درباره حرفه تان مثبت بیندیشید، و به آینده خود مثبت نگاه کنید.
 
شما این را می دانید هر کاري را که دیگران به خوبی انجام بدهند، شما هم می توانید آن را به همان خوبی انجام بدهید.
 
وقتی به این نتیجه رسیدید که چه می خواهید، با تمام وجود براي تحقق بخشیدن به آن بکوشید در نتیجه شما موجود متوقف نشدنی می گردید.
 
کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند
نویسنده: برایان تریسی
مترجم: مهدی قراچه داغی

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.