در زندگی روابط شخصی حرف اول را می زند.دوست من چارلی جونز می گوید: «پنج سال دیگر هم اگر کتاب نخوانید و اشخاص را ملاقات نکنید، حال و روز امروزتان را خواهید داشت.»
 

نقش روابط شخصی در موفقیت و پیشرفت

به اشخاص بها بدهید

اشخاصی که آنها را می شناسید و آنها هم شما را می شناسند، در موفقیت، سعادت و میزان پیشرفت شما بیش از هر تک عامل دیگري نقش بازي می کنند. هیچکس به تنهایی نمی تواند به موفقیت شایان ذکر دست پیدا کند.
 
دکتر دیوید مک للاند، نویسنده کتاب جامعه موفق، بعد از 25سال تحقیق در دانشگاه هاروارد، به این نتیجه رسید که انتخاب اشخاص مرجع بیش از هر عاملی روي موفقیت شما تأثیر می گذارد.
 
مک للاند با فارغ التحصیلان دانشگاه و نیز شرکت کنندگان در همایشهایش مصاحبه کرد و بعد سالها این اشخاص را تحت نظر گرفت.
 
بسیاری از آنها از آموخته هاي خود بهره فراوان برده بودند. حرفه ها و مشاغل پر درآمدي را نصیب خود کرده بودند.
 
اما بسیاری از آنها نتوانسته بودند از اطلاعاتی که به دست آورده اند براي رسیدن به موفق تی استفاده کنند. چرا این اتفاق افتاده بود؟
 
وقتی در این باره بررسی نمود، معلوم شد که این اشخاص با همان کسانی که قبل از شرکت در دوره هاي پیشرفته موفقیت رابطه داشتند، معاشرت می کردند.
 
بنابراین به همان روشهاي قد یمی پایبند ماندند. و چون اشخاص مرجع آنها همان قبلی ها بودند، نتوانستند که تغییر پیدا کنند.
 

گروه مرجع شما 

گروه مرجع شما اشخاصی هستند که شما خود را مشابه آنها در نظر می گیرید. در هر سازمان و تشکیلاتی که عضو باشید، اشخاص حاضر در آن تشکیلات اشخاص رجوعی شما محسوب می شوند.
 
بعد از مدتی، شما طرز تلقینها، رفتار، صحبت، امیدها و آرزوها و حتی طرز لباش پوشیدنشان را فرا می گیرید. گروه مرجع شما نفوذ شدیدی بر شخصیتی که شما می شوید بر جاي می گذارند.
 
شما هدفها، رفتارها و اندیشه هاي خود را مطابق رفتار آنها قوام می بخشید و این را به طور پیوشته در نوجوانها مشاهده می کنید.
 

انتخاب های جدید بکنید

تمام تغییرات در دنیای بیرون شما با تغییر در دنیای درون شما شروع می شود. تغییرات عمده در دنیای درون شما زمانی حاصل می شود که اشخاصی را که با آنها مراوده و معاشرت دارید، تغییر بدهید.
 
وقتی گروه مرجع جدیدی انتخاب می کنید و یا خود را در جمع اشخاص متفاوتی می بینید، به طور ناخودآگاه شروع به تغییر می کنید.این فرایند تغییر به سرعت عملی می شود. 
 

هر طور بیندیشید همان می شوید

قانون مطابقت و همخوانی می گوید که دنیای بیرون شما، نماد دنیای درون شماست. به عبارت دیگر، انسان هر طور که بیندیشد، همان می شود.
 
معانی این حرف این است که هر طور در ذهن خود را تصور کنید، برداشتتان از جهان عوض می شود این پیام اصلی کتاب حاضر است.
 
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اندیشه و احساس شما اشخاصی هستند که در زندگی شما حضور دارند.
 
موفق ها کسانی هستند که با اشخاص موفق معاشرت می کنند و ناموفق ها کسانی هستند که با اشخاص ناموفق معاشرند.
 

گروه مرجع جدیدی شکل بدهید

اگر به راستی می خواهید فکر و زندگی تان را تغییر بدهید، از همین امروز تصمیم بگیرید با کسانی معاشرت کنید که در زندگی آنها را تحسین می کنید، به آنها احترام می گذارید و به چشم خوب نگاهشان می کنید.
 
با کسانی معاشرت کنید که بتوانید از آنها مطالبی بیاموزید. با کسانی معاشرت کنید که بخواهید وقتی فرزندانتان بزرگ شدند، شبیه به آنها شوند.
 
وقتی معیارهایی از این قبیل را برای خود در نظر می گیرید، تمام زندگی تان تغییر می کند و متحول می شود.
 

شبکه از آن خود را ایجاد کنید

شبکه شما از افرادی که آنها را می شناسید تشکیل می شود. اینها کسانی هستند که می توانید بر آنها نفوذ داشته باشید و آنها هم متقابلاً می توانند بر شما نفوذ کنند.
 
موفق ترین اشخاص در جامعه ما، در هر سطحی، کسانی هستند که با اشخاص موفق پرشماری در رابطه هستند. آنها زندگی خود را به گونه ای سازماندهی می کنند تا این اشخاص موفق را ملاقات کنند. شما هم می توانید این کار را بکنید.
 

پیونده باشید

توجه اصلی و عمده شبکه سازي که از موفق ترین مردان و زنان و میلیونرهای خودساخته به وجود آمده است، درگیري منظم آنها با گروه ها، باشگاه ها و اشخاصی است که بتوانند در زمینه خاصی به آنها کمک کنند.
 
شخصاً این را تجربه کردم که با رفتن از یک شهر به شهر دیگر و پیوستن به باشگاهها و سازمانها، توانستم شبکه دوستی بیشتري فراهم آورم و به پیشرفتهاي بیشتري نایل گردم.
 
من این موفقیتها را در مدت چند سال به دست می آورم و حال آنکه دیگران ممکن است براي رسیدن به همین سطح موفقیت 10 تا 20 سال وقت احتیاج داشته باشد.
 
وقتی به یک انجمن حرفه اي می پیوندید، صرفاً در جلسه ها شرکت نکنید و به خانه خود بروید. این کاري است که 80 تا 90 درصد افراد می کنند.
 
ممکن است از عضویت در آن سازمان سودي ببرند، اما وقتی خودتان را با آنها درگیر می کنید، سود و فایده بیشتري نصیب خود می سازید.
 

به دوستانتان کمک کنید

یکی از امتیازات مهم خدمت کردن داوطلبانه در یک کمیته براي انجمنی که در آن عضویت دارید این است که توانمندی های خود را به سایر اشخاصی که در آن کمیته حضور دارند نشان می دهید.
 
هر بار مسئولیتی را می پذیرید و آن را به طور کامل انجام می دهید، دیگران بدون اینکه به روي خود بیاورند آن را متوجه می شوند.
 
ممکن است جز یک تبریک گفتن ساده حرف دیگري نزنند، اما همه آنها یادداشت برداري ذهنی می کنند.و این در آینده به سود شما تمام می شود.
 

بیاموزید که بایستید و حرف بزنید

اگر نگران سخنرانی در برابر جمع هستید، باید از همین حالا برنامه ریزي کنید تا بر این هراس خود غلبه کنید.
 
توانایی شما در ارائه مطلب براي یک گروه کوچک، و یا اینکه از جاي خود بلند شوید و حرفی را بزنید، یا جلسه کوچکی را اداره کنید، سبب می شود که توجه دیگران را به خود جلب کنید.
 
خوشبختانه، سخنرانی براي جمع مهارتی است که می توانید با تمرین آن را به دست آورید.
 

یک قانون زنده

در اینجا به یکی از بزرگ ترین کشفیات همه اعصار می رسیم:هر چه بدون داشتن انتظار متقابل از خودتان بیشتر مایه بگذارید، از منابعی که انتظارش را ندارید نصیب بیشتري می برید.
 
اغلب اشخاص فکر می کنند اگر براي شخص یا سازمانی کار مفیدي انجام بدهند، باید بلافاصله از آنها پاداش بگیرند.
 
وقتی براي کسی کار خوبی می کنید، قانون جذابیت را فعال می کنید. شما هرگز نباید نگران دریافت پاداش و دستمزد باشید.
 
تا زمانی که از خود خوبی بکارید، عالم هستی درباره برداشت شما فکر می کند. عمل خیر شما سرانجام به بار می نشیند و بدون اینکه متوجه باشید.از منابع ناشناخته برداشت می کنید.
 

گروه مغز متفکر

ناپلئون هیل، بعد از چند دهه بررسی درباره اشخاص موفق در جامعه آمریکا، به این نیتجه رسید که تدارك دیدن گروه مغز متفکر قدم مهمی براي ثروتمند شدن است.
 
فراهم آوردن گروه مغز متفکر به کثيری از مردمان موفق کمک کرده است تا بر موفقیت های خود بیفزایند.
 
تشکیل جلسه دادن هفته ای یک بار یا بیشتر با این گروه، کلید رسیدن به موفقیت است. گروه مغز متفکر را از میان کسانی انتخاب کنید که بتوانید به آنها سرویس بدهید و آنها هم متقابلاً بتوانند به شما خدمت کنند.
 
مهمترین کسی که می توانید با او گروه مغز متفکر را تشکیل دهید شریک زندگی شماست. زن و شوهر می توانند قوی ترین گروه مغز متفکر باشند.
 
وقتی دو نفر پیوسته در کنار هم باشند و کاملاً از رویاهای یکدیگر حمایت کنند، ترکیب قدرتمندی را شکل می دهند و به مراتب در کنار هم بیش از حدی که به تنهای موفق شوند، موفق می گردند.
 

از وقت خود حراست کنید

ارزشمندترین دارای شما، وقت و فرصت شماست. داشتن رابطه با دیگران به شدت وقتگیر است روابط با کیفیت زیادی که می توانید تشکیل بدهید محدود است.
 
به زبان ساده در هر روز ساعات کافی و در هر ماه روزهای کافی وجود ندارند. باید با کسانی که معاشرت می کنید انتخابی عمل کید باید آنها را به دقت انتخاب کنید.
 
بارون دو روتشیلد در کتاب ضرب المثلهای موفقیت می نویسد: «بی جهت با اشخاص معاشرت نکیند.»
 
ممکن است کمی سرد و بی اعتنا به نظر برسد، اما به خاطر داشته باش دی که زندگی شما گرانبها و ارزشمند است. زندگی شما را دقیقه ها و ساعتهاي هر روز تشکیل می دهند.
 
نمی توانید این زمان محدود را صرف معاشرت با کسانی بکنید که نه می توانید به آنها کمک کنید و نه آنها می توانند به شما کمک کنند.
 
باید به دقت از فرصت خود استفاده و از آن پاسداري کنید. بنجامین فرانکلین می نویسد: «آیا زندگی را دوست دارید؟ پس وقت خود را تلف نکنید زیرا زندگی از وقت ساخته می شود.»
 

نگذارید روابط شما انرژی خود را از دست بدهد

گرایش همه روابط به این است که انرژی خود را از دست بدهند. اگر می خواهید این اتفاق نیفتد باید پیوسته آن را نیرو بخشید.
 
اغلب اوقات اشخاص آن تلاشی را که قبلاً براي برقراري رابطه اي می کردند، کنار می گذارند. آنها برای ایجاد رابطه به شدت تلاش می کنند وبعد آن را به حال خود رها می سازند.
 
در کسب و کار و تجارت اغلب اتفاق می افتد کسی به شدت تلاش می کند تا یک مشتری پیدا کند و با او در رابطه شود اما وقتی این رابطه برقرار می گردد.
 
شخص بازرگان به او توجه کافی نمی کند و وقت خود را صرف برقراری یک رابطه جدید می نماید و بعد از گذشت مدتی می بیند که مشتری اش را از دست داده و او حالا با رقیبش کار می کند.
 
داشتن روابط با مشتریان از جمله مهمترین دارایی های شما محسوب می شود. وقتی زمان و انرژي کافی صرف کردید تا رابطه ای برقرار شود، لازم است که برنامه اي براي حفظ و نگهداري آن تدارك ببینید.
 

قانون جبران

به نظر می رسد که قانون جبران مستقیماً با روابط در ارتباط است. این قانون می گوید هر چه بیشتر بکارید، بیشتر برداشت می کنید.
 
هرچه بیشتر به دیگران خدمت کنید، دیگران به همان اندازه می خواهند به شما بیشتر خدمت کنند. وقتی به دیگران پیشنهاد کمک می دهید، آنها هم متقابلاً به شما کمک می کنند. هرچه بکارید همان را برداشت می کنید.
 

روابط در حکم همه چیز هستند

این را به خاطر بسپارید که روابط در حکم همه چیز هستند. باید تلاش کنید تا خالق روابط باشید. باید همه راه های ممکن را بررسی کنید تا روابط عالی و با کیفیت را شکل دهید و آنها را حفظ کنید.
 
موفق ترین اشخاص کسانی هستند که با موفقها رابطه برقرار و این رابطه را حفظ نمودند.
 
کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند
نویسنده: برایان تریسی
مترجم: مهدی قراچه داغی

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.