محققان ايراني موفق شدند
طراحي نرم افزار ارتودنسي در ايران

محققان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي موفق به طراحي نرم افزاري شده‌اند كه بهترين شكل سيم هاي پيش ساخته ارتودنسي را متناسب با قوس فکي هر بيمار مشخص مي‌كند. به دست آوردن يك قوس دنداني كه در عين زيبايي، فانكشنال و از ثبات لازم برخوردار باشد، براي مدت هاي طولاني، از مهمترين اهداف رشته ارتودنسي بوده است.

به همين منظور مطالعه براي دستيابي به يك نرم افزار رايانه‌يي جهت بررسي شكل انواع آرچ وايرهاي پره فرم و انتخاب بهترين شكل متناسب با قوس دنداني هر بيمار توسط مهتاب نوري از گروه ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي و مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طراحي شد...در اين مطالعه تشخيصي، يك نرم افزار با زبان Visual Basic طراحي شد. 100 كست فك بالا و پايين اسكن شدند و پس از تعيين نقاط باكال مياني دندان ها روي كست ها، فرم قوس به كمك فرمول رياضي درجه شش به دست آمد.

آرچ وايرهاي پره فرم Niti پس از اسكن توسط نرم افزار بررسي و منحني مربوط به هر كدام در نرم افزار ذخيره شد. نرم افزار قادر بود ضمن تعيين قوس اپتيموم هر كست، مناسب ترين آرچ واير را با نزديكترين تطابق شكل با قوس دنداني انتخاب كند.

جهت ارزيابي دقت نرم افزار در انتخاب سيم پري فرم Niti شكل سيم انتخاب شده توسط نرم افزار با نظر اجمالي 7 ارتودنتيست با آزمون آماري كاپا مورد مقايسه قرار گرفته، روايي و پايايي نرم افزار با استفاده از آزمون ICC و one sample test و شاخص دالبرگ محاسبه شد.

يافته ها حاکي از آن بود که ميانگين خطاي نرم افزار در اندازه گيري فواصل در حد 0.1 ميلي متر و به صورت بزرگ نمايي بود. از نظر آماري اختلافي بين دو اپراتور در اندازه گيري در حد 0.05 ميلي متر وجود داشت. ضريب توافق (كاپا) بين افراد مورد استفاده به عنوان استاندارد طلايي در بيشترين حالت 0.429 بود. ضريب توافق بين انتخاب اول نرم افزار و استاندارد طلايي 413 بود. ضريب توافق بين انتخاب اول يا دوم نرم افزار و استاندارد طلايي 91 درصد بود.

نتايج اين بررسي نشان داد: دقت، پايايي و روايي نرم افزار از لحاظ باليني با حد خطايي معادل 0.1 ميلي متر قابل قبول بود. با در نظر گرفتن انتخاب اول يا دوم نرم افزار به عنوان انتخاب معتبر، نشان داده شد كه نرم افزار در اغلب موارد نتايجي مشابه با استاندارد طلايي دارد و مي تواند از لحاظ باليني جهت تعيين آرك واير مناسب بيمار مورد استفاده قرار گيرد. نرم افزار علاوه بر قابليت به كارگيري و نصب ساده ابزار مناسبي جهت انتخاب مناسب ترين شكل سيم هاي پيش ساخته Niti براي هر بيمار است.


به همت : زهرا سلیمانی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.