سينما و تئاتر: 33 روز

سينما و تئاتر: 33 روز

16 دی 1390 , بازدید ها: 966

چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم؛ سینما قابلیت [..]