صفحه اصلي > مجید اخشابی / پیام هفته > بخشی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری به انتخاب مجید اخشابی

بخشی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری به انتخاب مجید اخشابی


9 آذر 1398. نويسنده: nedakeshavarz

بخشی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری به انتخاب مجید اخشابی


بارالها…

از كوي تو بيرون نشود
پاي خيالم 
نكند فرق به حالم...
چه براني،
 چه بخواني…

چه به اوجم برساني، 
چه به خاكم بكشاني…

نه من آنم كه برنجم، نه تو آني كه براني..
.
نه من آنم كه ز فيض نگهت چشم بپوشم

نه تو آني كه گدا را ننوازي به نگاهي

در اگر باز نگردد، نروم باز به جايي

پشت ديوار نشينم چو گدا بر سر راهي
كس به غير از تو نخواهم

چه بخواهي چه نخواهي

باز كن در كه جز اين خانه مرا نيست پناهی.
(خواجه عبدالله انصاري)

درپناه فيض نگاه و مالكيت حضرت دوست و ايماني كه خود به او داريد، هفته موفق و دلخواهي داشته باشيد.

با احترام و ارادت: مجيد اخشابي
٩٨.٩.٩


بازگشت