قصه شب: بامداد خمار 102

قصه شب: بامداد خمار 102

10 فروردین 1391 , بازدید ها: 508

باز اول تابستان شد. خورشید بر همه چیز پرتو افکند و بوی چوب خشک را بلند کرد. بوی [..]

قصه شب: بامداد خمار 101

قصه شب: بامداد خمار 101

9 فروردین 1391 , بازدید ها: 908

لج می کردم. می رفتم مقدار زیادی نبات و قند می خریدم. تنقلات و مراباجاتی را که [..]

قصه شب: بامداد خمار 100

قصه شب: بامداد خمار 100

8 فروردین 1391 , بازدید ها: 411

کلیدی در قفل در صدا کرد. در کوچه باز و بسته شد. صدای پا آمد. دلم فرو ریخت. نه [..]

قصه شب: بامداد خمار 99

قصه شب: بامداد خمار 99

7 فروردین 1391 , بازدید ها: 931

دلم می خواست از خواب بیدار شوم و خانه پدرم باشم. همان زمانی که پسر عطاالدوله [..]

قصه شب: بامداد خمار 98

قصه شب: بامداد خمار 98

6 فروردین 1391 , بازدید ها: 830

درد کمتر از سوز دل آزارم می داد. مدتی با حیرت به روی او نگاه کردم. یک دستم به [..]

قصه شب: بامداد خمار 97

قصه شب: بامداد خمار 97

5 فروردین 1391 , بازدید ها: 600

پیراهنم را خیلی دوست داشتم. آن را پشت پرده به میخی آویخته بودم و رویش چادرنماز [..]

قصه شب: بامداد خمار 96

قصه شب: بامداد خمار 96

4 فروردین 1391 , بازدید ها: 650

رو به روی من ایستاد و گفت: - آخر بگو ببینم حرف حساب تو چیست؟ پرسیدم: - راستی [..]

قصه شب: بامداد خمار 95

قصه شب: بامداد خمار 95

3 فروردین 1391 , بازدید ها: 705

مادرش در حالی که گردن و کمر خود را پیچ و تاب می داد پرسید: - حالا چه شده که آقا [..]

قصه شب: بامداد خمار 94

قصه شب: بامداد خمار 94

2 فروردین 1391 , بازدید ها: 567

لازم نشد من تعارف کنم. خود آن ها بدون تعارف ماندند. امشب دیگر کوکب وقیح تر شده [..]

قصه شب: بامداد خمار 93

قصه شب: بامداد خمار 93

1 فروردین 1391 , بازدید ها: 749

رمان زیبای بامداد خمار به قلم فتانه حاج سيد جوادي (پروين) [..]

قصه شب: بامداد خمار 92

قصه شب: بامداد خمار 92

29 اسفند 1390 , بازدید ها: 544

کرم سیزده چهرده ساله که از بدو ورود حتی سلامی هم به کسی نداده بود، انگار گوساله [..]

قصه شب: بامداد خمار 91

قصه شب: بامداد خمار 91

27 اسفند 1390 , بازدید ها: 709

پرسیدم: - زنش ناراحت نیست؟ غصه نمی خورد؟ حرفی نمی زند؟ به سویم براق شد: - چرا [..]

قصه شب: بامداد خمار 90

قصه شب: بامداد خمار 90

26 اسفند 1390 , بازدید ها: 738

- محبوب، تو چه کارمی کنی که هر روز خوشگل تر می شوی؟ روی دست چپ تکیه کرده و به [..]

قصه شب: بامداد خمار 89

قصه شب: بامداد خمار 89

25 اسفند 1390 , بازدید ها: 813

در دل می گفتم، حرف خودش نیست. سفارش خانم جان است. دستور آقا جان است. تصمیم [..]

قصه شب: بامداد خمار 88

قصه شب: بامداد خمار 88

23 اسفند 1390 , بازدید ها: 488

ناگهان وسوسه شدم. از جا بلند شدم و خودم را در آیینه روی طاقچه تماشا کردم. دایه [..]

قصه شب: بامداد خمار 87

قصه شب: بامداد خمار 87

22 اسفند 1390 , بازدید ها: 746

البته چشمم به دنبال منصور نبود ولی نمی دانم چرا در گوشه ای از دلم امید داشتم که [..]

قصه شب: بامداد خمار 86

قصه شب: بامداد خمار 86

21 اسفند 1390 , بازدید ها: 647

وقتی در کنار او بودم از هیچ چیز ناراحت نمی شدم. وقتی که مهربان بود. - نه، چه [..]

قصه شب: بامداد خمار 85

قصه شب: بامداد خمار 85

20 اسفند 1390 , بازدید ها: 574

- خرجش را آقا جانم می دهد. - این قدر پول آقا جانت را به رخ من نکش. من همینم که [..]

قصه شب: بامداد خمار 84

قصه شب: بامداد خمار 84

19 اسفند 1390 , بازدید ها: 748

رحیم گفت: - می گذاری یک لقمه بخوریم یا می خواهی زهرمارمان کنی محبوبه؟ مادرش سیر [..]

قصه شب: بامداد خمار 83

قصه شب: بامداد خمار 83

17 اسفند 1390 , بازدید ها: 681

بچه طفل معصوم می زد زیر گریه. مادرشوهرم چشم ها را در کاسه می چرخاند و با رنجش [..]