غزال(قسمت14)

غزال(قسمت14)

4 مرداد 1395 , بازدید ها: 626

صبح با خاله راهی بنگاه شدیم اما قبل از آن از او خواستم تا سر و وضع خود را مرتب [..]

غزال(قسمت13)

غزال(قسمت13)

29 تیر 1395 , بازدید ها: 771

ناگهان دست از خنده برداشت و با عصبانیت گفت: مزه هم میپرونی؟ آفرین نمیدونستم [..]

غزال(قسمت12)

غزال(قسمت12)

24 تیر 1395 , بازدید ها: 643

روزها پشت سر هم سپری میشد. من همه سعی ام بر این بود تا آقای مرادی را ناراحت [..]

غزال(قسمت11)

غزال(قسمت11)

13 تیر 1395 , بازدید ها: 629

نغمه را نیز فراموش کرده بودم.اما باز به او علاقه داشتم.با خود اندیشیدم مثل [..]

مجلل ترین قطار دنیا

مجلل ترین قطار دنیا

9 تیر 1395 , بازدید ها: 639

قطار جدیدی ساخته شده که این روزها سروصدای زیادی در بین خطوط حمل و نقل شهری به [..]

غزال( قسمت10)

غزال( قسمت10)

5 تیر 1395 , بازدید ها: 991

یک هفته از رفتن نغمه میگذشت هر جایی از خانه را مینگریستم جای خالی او را احساس [..]

فال تیرماه 95

فال تیرماه 95

1 تیر 1395 , بازدید ها: 628

در روزهای ۲م و ۳م ماه اشتهای فراوانی خواهید داشت. سر خود را با امور مربوطه مثل [..]

غزال(قسمت9)

غزال(قسمت9)

26 خرداد 1395 , بازدید ها: 636

مرد با نگاهش چیزی را به زن فهماند و زن آرام پالتو را تنش کرد.خیالم راحت شد نفس [..]