سووشون (قسمت هفتم)

سووشون (قسمت هفتم)

1 دی 1398 , بازدید ها: 241

خسرو به تالار آمد. مینا دستهایش را بهم زد و گفت: «داداش خودمه. سوار اسبم می [..]

سووشون (قسمت ششم)

سووشون (قسمت ششم)

23 آذر 1398 , بازدید ها: 414

به خانه که آمدند زری روی تختخواب نشست. فقط کفشهایش را در آورد. یوسف شلوارش را [..]

سووشون (قسمت پنجم)

سووشون (قسمت پنجم)

15 آذر 1398 , بازدید ها: 479

اینهمه شر و ور بافتم که تو نرم بشوی، وقتی کاغذ پدرم آمد... متاسفم که... متاسفم [..]

سووشون (قسمت چهارم)

سووشون (قسمت چهارم)

9 آذر 1398 , بازدید ها: 282

زری عذرخواست. زینگر شانه اش را بالا انداخت و رفت سراغ خانم حکیم. زری به شوهرش [..]

سووشون (قسمت سوم)

سووشون (قسمت سوم)

24 آبان 1398 , بازدید ها: 271

زری حمید خان را تا آن وقت در اطاق عقدکنان ندیده بود اما حرف که زد دیدش، خطاب به [..]

سوشون

سوشون

22 مهر 1396 , بازدید ها: 833

قسمت زیبایی از متن کتاب سوشون اثر سیمین دانشور... [..]