قصه شب: يک قدم تا عشق 42

قصه شب: يک قدم تا عشق 42

26 فروردین 1392 , بازدید ها: 1 119

مثل بچه اي حرف گوش كن با سر حرفش را تاييد كردم و او از اتاق بيرون رفت گر چه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 41

قصه شب: يک قدم تا عشق 41

21 فروردین 1392 , بازدید ها: 761

عاطفه اينها را مي گفت و بيشتر زار مي زد لحظه ها براي همه ما به سختي و تلخي مي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 40

قصه شب: يک قدم تا عشق 40

17 فروردین 1392 , بازدید ها: 1 013

تنها سكوتي در آن سوي خط به گوشم رسيد دوباره گفتم: - الو... بفرماييد! كه ناگهان [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 39

قصه شب: يک قدم تا عشق 39

16 فروردین 1392 , بازدید ها: 696

روزها مثل برق و باد مي گذشتند و ديگر چيزي به فارغ التحصيل شدن من و باربد باقي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 38

قصه شب: يک قدم تا عشق 38

15 فروردین 1392 , بازدید ها: 610

باربد دندانهايش را از خشم بهم فشرد و گفت: - اون آشغال كثيف چي بهت مي گفت؟ از [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 37

قصه شب: يک قدم تا عشق 37

14 فروردین 1392 , بازدید ها: 748

باربد دستم را گرفت و منو به طرف خودش كشاند و گفت: - مي دونم عزيزم ولي كار نقاش [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 36

قصه شب: يک قدم تا عشق 36

11 فروردین 1392 , بازدید ها: 705

خيلي برام جالب بود باربد به حدي از اسم فربد خوشش آمده بود كه قلب كوچكي را كه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 35

قصه شب: يک قدم تا عشق 35

10 فروردین 1392 , بازدید ها: 664

در حالي كه باز هم احساساتي شده بودم حرفم را ادامه دادم و گفتم: - باربد نكنه من [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 34

قصه شب: يک قدم تا عشق 34

9 فروردین 1392 , بازدید ها: 713

خنديدم و گفتم: - كه اينطور. - آره عزيزم ماجرا اين طوري بوده وگرنه اون چندان هم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 33

قصه شب: يک قدم تا عشق 33

8 فروردین 1392 , بازدید ها: 540

باربد در حالي كه از جايش بلند مي شد گفت: - خودت را بگو كه با حرف هاي اون كولي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 32

قصه شب: يک قدم تا عشق 32

7 فروردین 1392 , بازدید ها: 748

زير لب گفتم خدا را شكر. باربد در حالي كه جزوه هايش را جمع مي كرد گفت: - مايلي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 30

قصه شب: يک قدم تا عشق 30

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 559

باربد در اينجا سكوت كرد.... و بعد نيم نگاهي به چهره ي شرمسارم انداخت و حرفش را [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 29

قصه شب: يک قدم تا عشق 29

4 فروردین 1392 , بازدید ها: 609

حالا ديگر يقين پيدا كرده بودم كه او كسي جز باربد نيست در بهت و ناباوري غرق بودم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 28

قصه شب: يک قدم تا عشق 28

3 فروردین 1392 , بازدید ها: 703

و بعد كف دستم را مقابلش گرفتم او خيلي سريع تر از چيز يكه فكر مي كردم شروع به [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 27

قصه شب: يک قدم تا عشق 27

22 اسفند 1391 , بازدید ها: 772

فواد خنديد و گف ت: - اي كلك! براي اينكه برسونمت اينقدر چاخان مي كني؟ چهره [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 26

قصه شب: يک قدم تا عشق 26

21 اسفند 1391 , بازدید ها: 713

عاطفه با چهره ي خندان گفت: - البته كه مي شه عزيزم الان مي اورم. آلبوم تنها [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 25

قصه شب: يک قدم تا عشق 25

20 اسفند 1391 , بازدید ها: 623

پنجشنبه بود و من خسته از دانشگاه برگشته بودم اما كسي خانه نبود. ناگهان چشمم به [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 24

قصه شب: يک قدم تا عشق 24

19 اسفند 1391 , بازدید ها: 649

مامان اين را گفت و از اتاق بيرون رفت. با عجله كتابم را باز كردم و سعي كردم [..]