غزال (قسمت25)

غزال (قسمت25)

23 آبان 1395 , بازدید ها: 640

مرجان که از من توقع این حرف را نداشت اخمی کرد و گفت: اگه توی دیوونه خون دماغ [..]