مرحله مراقبه

مرحله مراقبه

21 بهمن 1398 , بازدید ها: 125

هنگامی که می خواهید مقاومت درونی شما از بین برود، یا وقتی ارتعاشات درونی شما [..]