دستگاه های مختلف موسیقی

دستگاه های مختلف موسیقی

14 مهر 1399 , بازدید ها: 160

دستگاه از به هم پیوستن چند مقام شکل می گیرد و از این چند مقام، مقامی به عنوان [..]