مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » مودب پور » صفحه 2

قصه شب: ياسمين 77

قصه شب: ياسمين 77

30 دی 1392 , بازدید ها: 871

همين كه يه زندگي معقول برام درست بشه، خدا رو شكرمي كنم. مادر فرنوش – آفرين اين [..]

قصه شب: ياسمين 76

قصه شب: ياسمين 76

29 دی 1392 , بازدید ها: 652

- تو معلومه كه پسر خوبي هستي. سختي كشيده اي و نبايد از اين حرفها ناراحت بشي. [..]

قصه شب: ياسمين 75

قصه شب: ياسمين 75

26 دی 1392 , بازدید ها: 717

كاوه – تنبل نرو به سايه سايه خودش مي آيه! بلند شو ببينم ديشب چه خاكي تو سرت [..]

قصه شب: ياسمين 74

قصه شب: ياسمين 74

25 دی 1392 , بازدید ها: 738

خير يه اتاق اجاره كردم و توش زندگي مي كنم. -ماشين پاشين هم حتماً ماكو! -ببخشيد [..]

قصه شب: ياسمين 73

قصه شب: ياسمين 73

21 دی 1392 , بازدید ها: 933

قاشق گنده يا كوچيك؟! اگه استيك رو خواستم بخورم، چنگال رو دست چپ مي گيرن يا [..]

قصه شب: ياسمين 72

قصه شب: ياسمين 72

19 دی 1392 , بازدید ها: 669

تا چند وقت پيش ها اينطوري نبود. اما تازگي ها همه دنبال پول ن! كاوه – ميدوني [..]

قصه شب: ياسمين 70

قصه شب: ياسمين 70

17 دی 1392 , بازدید ها: 905

مي دونستم كجا برنامه داره. خيلي با خودم كلنجار رفتم ولي آخرش نتونستم خودم رو [..]

قصه شب: ياسمين 69

قصه شب: ياسمين 69

15 دی 1392 , بازدید ها: 877

گفت من مامانم رو مي خوام. بغض داشت خفه م مي كرد. چي مي تونستم به اين بچه بگم؟ [..]

قصه شب: ياسمين 68

قصه شب: ياسمين 68

14 دی 1392 , بازدید ها: 752

بعد از چند وقت يه خونه ديگه م همون طرفها خريدم. وضع زندگيم خيلي خوب شده بود [..]

قصه شب: ياسمين 67

قصه شب: ياسمين 67

11 دی 1392 , بازدید ها: 695

بشين هنوز خالي نشدم. چي بگم كه بفهمي! بايد عاشق باشي تا درد عاشق رو بفهمي. بايد [..]

قصه شب: ياسمين 66

قصه شب: ياسمين 66

10 دی 1392 , بازدید ها: 731

استاد استاد استاد، معروف شدم! نه اينكه خودم چيزي بارم نباشه! تعريف نباشه، پنجه [..]

قصه شب: ياسمين 64

قصه شب: ياسمين 64

8 دی 1392 , بازدید ها: 803

فرنوش – فردا صبح مامانم مي آد. كاوه وسط خيابون زد رو ترمز! -چرا همچين مي كني؟... [..]

قصه شب: ياسمين 63

قصه شب: ياسمين 63

5 دی 1392 , بازدید ها: 1 177

گم شو، يه دقيقه جدي باش. اگه پدر و مادرت نذاشتن چه غلطي مي كني؟ كاوه – همون [..]

قصه شب: ياسمين 62

قصه شب: ياسمين 62

4 دی 1392 , بازدید ها: 908

-پشت سر مردم حرف نزن. تازه اگه اين طور هم باشه، من بلد نيستم از اين تعريف ها [..]

قصه شب: ياسمين 61

قصه شب: ياسمين 61

3 دی 1392 , بازدید ها: 990

بهزاد خان، بخدا من نمي دونم در مقابل اين همه لطف بايد چيكار كنم. خجالت هم مي [..]

قصه شب: ياسمين 60

قصه شب: ياسمين 60

2 دی 1392 , بازدید ها: 1 357

- جدي مي گي فرنوش؟

قصه شب: ياسمين 59

قصه شب: ياسمين 59

30 آذر 1392 , بازدید ها: 680

فرنوش- حالت خوبه؟ -خوبم. فرنوش – يه چيزي بهت بگم باور نمي كني بهزاد. انگار چون [..]

قصه شب: ياسمين 58

قصه شب: ياسمين 58

28 آذر 1392 , بازدید ها: 884

ته دلم يه جوري شد. بهش گفتم تو بشين. خودم درست مي كنم. گفت نه ديگه همين جوري هم [..]

قصه شب: ياسمين 57

قصه شب: ياسمين 57

28 آذر 1392 , بازدید ها: 903

اوايل نمي دونستم وقتي خونه هستم بايد باهاش چيكار كنم. مثل يه بره زل مي زد به [..]

قصه شب: ياسمين 56

قصه شب: ياسمين 56

25 آذر 1392 , بازدید ها: 875

گفت به اون نون و نمكي كه با هم خورديم اگه دروغ بگم مي خواي خودت برو بپرس. ولو [..]