مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » مودب پور » صفحه 4

قصه شب: ياسمين 35

قصه شب: ياسمين 35

30 آبان 1392 , بازدید ها: 935

چي گفته فرنوش؟ كاوه- گفته بهرام جون دستت رو به خون اين آدم آلوده نكن! حيف تو [..]

قصه شب: ياسمين 34

قصه شب: ياسمين 34

29 آبان 1392 , بازدید ها: 846

دوباره حركت كردم. فرنوش هم شروع كرد كنارم راه رفتن اما حرفي نمي زد. چند دقيقه [..]

قصه شب: ياسمين 33

قصه شب: ياسمين 33

28 آبان 1392 , بازدید ها: 760

كاوه –پسر با رقيب بايد مبارزه كرد. بايد شكستش داد. -آره اما نه با كتك كاري و [..]

قصه شب: ياسمين 32

قصه شب: ياسمين 32

27 آبان 1392 , بازدید ها: 1 357

مدتي همديگرو نگاه كرديم كه يه دفعه ژاله هراسان اومد تو اتاق و گفت: فرنوش بهرام [..]

قصه شب: ياسمين 31

قصه شب: ياسمين 31

26 آبان 1392 , بازدید ها: 1 134

كاوه – خودت ميدوني، اما حالا ديگه واسه پشيمون شدن ديره. چقدر بهت گفتم دست از [..]

قصه شب: ياسمين 30

قصه شب: ياسمين 30

25 آبان 1392 , بازدید ها: 1 031

آروم بلند شدم و از اتاق بيرون اومدم. وقتي نزديك در باغ رسيدم صداي حزن انگيز [..]

قصه شب: ياسمين 29

قصه شب: ياسمين 29

23 آبان 1392 , بازدید ها: 720

بلند شدم و سراغ ويلن رفتم. از توي جعبه درش اوردم و مدتي نگاهش كردم و بعد شروع [..]

قصه شب: ياسمين 28

قصه شب: ياسمين 28

18 آبان 1392 , بازدید ها: 796

فردا صبحش بعد از صبحونه، تا ياور از ساختمون بيرون اومد نوچه هاي اكبر يقه شو [..]

قصه شب: ياسمين 27

قصه شب: ياسمين 27

16 آبان 1392 , بازدید ها: 901

بلند شدم و سراغ ويلن رفتم. از توي جعبه درش اوردم و مدتي نگاهش كردم و بعد شروع [..]

قصه شب: ياسمين 26

قصه شب: ياسمين 26

15 آبان 1392 , بازدید ها: 864

آروم بلند شدم و از اتاق بيرون اومدم. وقتي نزديك در باغ رسيدم صداي حزن انگيز [..]

قصه شب: ياسمين 25

قصه شب: ياسمين 25

14 آبان 1392 , بازدید ها: 766

كاوه – خودت ميدوني، اما حالا ديگه واسه پشيمون شدن ديره. چقدر بهت گفتم دست از [..]

قصه شب: ياسمين 24

قصه شب: ياسمين 24

13 آبان 1392 , بازدید ها: 984

مدتي همديگرو نگاه كرديم كه يه دفعه ژاله هراسان اومد تو اتاق و گفت: فرنوش بهرام [..]

قصه شب: ياسمين 23

قصه شب: ياسمين 23

11 آبان 1392 , بازدید ها: 947

كاوه –پسر با رقيب بايد مبارزه كرد. بايد شكستش داد. -آره اما نه با كتك كاري و [..]

قصه شب: ياسمين 22

قصه شب: ياسمين 22

10 آبان 1392 , بازدید ها: 1 009

دوباره حركت كردم. فرنوش هم شروع كرد كنارم راه رفتن اما حرفي نمي زد. چند دقيقه [..]

قصه شب: ياسمين 21

قصه شب: ياسمين 21

5 آبان 1392 , بازدید ها: 795

ممنون كه حرفم رو گوش مي دي. فرنوش – زن بايد حرف شوهرش رو گوش كنه. وقتي اين حرف [..]

قصه شب: ياسمين 20

قصه شب: ياسمين 20

4 آبان 1392 , بازدید ها: 825

خنديم و گفتم: - هر شاگردي آرزو داره كه يه معلم خوب گيرش بيفته. فرنوش – اول از [..]

قصه شب: ياسمين 19

قصه شب: ياسمين 19

3 آبان 1392 , بازدید ها: 862

آخه بهزاد امشب نمي خواست بياد اينجا، ولي انگار قسمت اين بود. البته منظور كاوه، [..]

قصه شب: ياسمين 18

قصه شب: ياسمين 18

2 آبان 1392 , بازدید ها: 857

ستايش – ما چايي مون رو بر ميداريم و مي ريم سراغ علائق شخصي مون. كاوه – بهزاد [..]

قصه شب: ياسمين 17

قصه شب: ياسمين 17

29 مهر 1392 , بازدید ها: 972

تو كه ميدوني من پدر و مادر ندارم. يه بچه يتيم هستم. از قديم هم گفتن آه يتيم زود [..]

قصه شب: ياسمين 16

قصه شب: ياسمين 16

25 مهر 1392 , بازدید ها: 724

كاوه – چشمت كور، دندت نرم. ناز و نوز كردن اين چيزهارو هم داره ديگه. -منكه چيزي [..]