قصه شب: ياسمين 65

قصه شب: ياسمين 65

30 اردیبهشت 1396 , بازدید ها: 1 163

فريبا – كاوه خان شوخي مي كنن وگرنه طبع بسيار حساسي دارن. فرنوش گفت: بيا بهزاد، [..]

قصه شب: ياسمين 65

قصه شب: ياسمين 65

30 اردیبهشت 1396 , بازدید ها: 1 163

فريبا – كاوه خان شوخي مي كنن وگرنه طبع بسيار حساسي دارن. فرنوش گفت: بيا بهزاد، [..]

قصه شب: ياسمين 97 (پايان)

قصه شب: ياسمين 97 (پايان)

8 خرداد 1393 , بازدید ها: 964

اما بهزاد حتي يه قطره اشك هم نريخت. يه كم بعد، سرش رو بلند كرد و گفت: - بريم [..]

قصه شب: ياسمين 97 (پايان)

قصه شب: ياسمين 97 (پايان)

8 خرداد 1393 , بازدید ها: 964

اما بهزاد حتي يه قطره اشك هم نريخت. يه كم بعد، سرش رو بلند كرد و گفت: - بريم [..]

قصه شب: ياسمين 95

قصه شب: ياسمين 95

2 خرداد 1393 , بازدید ها: 852

نشست و يه نگاهي به من كرد و گفت: كاوه – اولاً كه رفيقتم و از غصه خوردنت، غصه مي [..]

قصه شب: ياسمين 95

قصه شب: ياسمين 95

2 خرداد 1393 , بازدید ها: 852

نشست و يه نگاهي به من كرد و گفت: كاوه – اولاً كه رفيقتم و از غصه خوردنت، غصه مي [..]

قصه شب: ياسمين 94

قصه شب: ياسمين 94

30 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 880

آفرين! چه شاعرانه! تو همين موقع، بيتا با يه دختر خانم سبزه رو و بانمك برگشت پيش [..]

قصه شب: ياسمين 94

قصه شب: ياسمين 94

30 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 880

آفرين! چه شاعرانه! تو همين موقع، بيتا با يه دختر خانم سبزه رو و بانمك برگشت پيش [..]

قصه شب: ياسمين 93

قصه شب: ياسمين 93

29 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 861

كجا؟ حالش چطور بود؟ فريبا – خوب بود، خيالتون راحت باشه. گريه م گرفته بود. -ديگه [..]

قصه شب: ياسمين 93

قصه شب: ياسمين 93

29 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 861

كجا؟ حالش چطور بود؟ فريبا – خوب بود، خيالتون راحت باشه. گريه م گرفته بود. -ديگه [..]

قصه شب: ياسمين 92

قصه شب: ياسمين 92

28 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 834

اصلاً سر در نمي آرم! شما هر كاري كه دلتون بخواد مي كنيد؟ بيتا- بله! خندم گرفته [..]

قصه شب: ياسمين 92

قصه شب: ياسمين 92

28 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 834

اصلاً سر در نمي آرم! شما هر كاري كه دلتون بخواد مي كنيد؟ بيتا- بله! خندم گرفته [..]

قصه شب: ياسمين 91

قصه شب: ياسمين 91

13 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 922

دوباره سرم رو گذاشتم رو زانوهام. بلند شد اومد پيشم و بغلم كرد. كاوه – عزيزم، [..]

قصه شب: ياسمين 91

قصه شب: ياسمين 91

13 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 922

دوباره سرم رو گذاشتم رو زانوهام. بلند شد اومد پيشم و بغلم كرد. كاوه – عزيزم، [..]

قصه شب: ياسمين 90

قصه شب: ياسمين 90

10 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 898

سرم رو انداختم پايين. دختره طفلك مستأصل شده بود كه كاوه گفت: - قربونت برم. اخم [..]

قصه شب: ياسمين 90

قصه شب: ياسمين 90

10 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 898

سرم رو انداختم پايين. دختره طفلك مستأصل شده بود كه كاوه گفت: - قربونت برم. اخم [..]

قصه شب: ياسمين 89

قصه شب: ياسمين 89

9 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 887

اگه اومدي و ديدي كه من مردم، برام خوشحال باش نه ناراحت. در اين مدت كوتاه كه با [..]

قصه شب: ياسمين 89

قصه شب: ياسمين 89

9 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 887

اگه اومدي و ديدي كه من مردم، برام خوشحال باش نه ناراحت. در اين مدت كوتاه كه با [..]

قصه شب: ياسمين 88

قصه شب: ياسمين 88

8 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 901

كاوه –خيلي غير قابل تحملم؟از نظر پزشكي... -مرده شور تو و نظريات پزشكي تو رو [..]

قصه شب: ياسمين 88

قصه شب: ياسمين 88

8 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 901

كاوه –خيلي غير قابل تحملم؟از نظر پزشكي... -مرده شور تو و نظريات پزشكي تو رو [..]