مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » ياسمين » صفحه 2

قصه شب: ياسمين 87

قصه شب: ياسمين 87

21 بهمن 1392 , بازدید ها: 953

تو نمي فهمي من چي مي گم. اگه فرنوش بر نگرده. همه چيزم رو باختم. فرنوش دنياي [..]

قصه شب: ياسمين 87

قصه شب: ياسمين 87

21 بهمن 1392 , بازدید ها: 953

تو نمي فهمي من چي مي گم. اگه فرنوش بر نگرده. همه چيزم رو باختم. فرنوش دنياي [..]

قصه شب: ياسمين 86

قصه شب: ياسمين 86

20 بهمن 1392 , بازدید ها: 689

نگاهش كردم. كاوه – نامه رو خوندم. نمي خواد از من پنهون كاري كني! -تو حق نداشتي [..]

قصه شب: ياسمين 86

قصه شب: ياسمين 86

20 بهمن 1392 , بازدید ها: 689

نگاهش كردم. كاوه – نامه رو خوندم. نمي خواد از من پنهون كاري كني! -تو حق نداشتي [..]

قصه شب: ياسمين 85

قصه شب: ياسمين 85

19 بهمن 1392 , بازدید ها: 712

فرنوش: نامه رو يكبار بيشتر نخوندم. يعني احتياجي نبود. همون كه دستم بهش خورد. [..]

قصه شب: ياسمين 85

قصه شب: ياسمين 85

19 بهمن 1392 , بازدید ها: 712

فرنوش: نامه رو يكبار بيشتر نخوندم. يعني احتياجي نبود. همون كه دستم بهش خورد. [..]

قصه شب: ياسمين 84

قصه شب: ياسمين 84

17 بهمن 1392 , بازدید ها: 629

كاوه – پس يه دفعه بگو به ننه م بگم يه بار ديگه منو بزاد! اين دفعه قيافه م رو از [..]

قصه شب: ياسمين 84

قصه شب: ياسمين 84

17 بهمن 1392 , بازدید ها: 629

كاوه – پس يه دفعه بگو به ننه م بگم يه بار ديگه منو بزاد! اين دفعه قيافه م رو از [..]

قصه شب: ياسمين 83

قصه شب: ياسمين 83

11 بهمن 1392 , بازدید ها: 879

خيلي ممنون جناب برومند. اين رو هم بگم. بنظر من فريبا مي تونه كاوه رو خوشبخت [..]

قصه شب: ياسمين 83

قصه شب: ياسمين 83

11 بهمن 1392 , بازدید ها: 879

خيلي ممنون جناب برومند. اين رو هم بگم. بنظر من فريبا مي تونه كاوه رو خوشبخت [..]

قصه شب: ياسمين 82

قصه شب: ياسمين 82

10 بهمن 1392 , بازدید ها: 913

كاوه – اونا گفتن حالا تو كي رو دوست داري؟ منم گفتم فريبا رو. اونا گفتن فريبا [..]

قصه شب: ياسمين 82

قصه شب: ياسمين 82

10 بهمن 1392 , بازدید ها: 913

كاوه – اونا گفتن حالا تو كي رو دوست داري؟ منم گفتم فريبا رو. اونا گفتن فريبا [..]

قصه شب: ياسمين 81

قصه شب: ياسمين 81

9 بهمن 1392 , بازدید ها: 835

بهش خنديدم كه گفت: ميدونم غيرتت قبول نمي كنه كه از من چيزي قبول كني. تو هميشه [..]

قصه شب: ياسمين 81

قصه شب: ياسمين 81

9 بهمن 1392 , بازدید ها: 835

بهش خنديدم كه گفت: ميدونم غيرتت قبول نمي كنه كه از من چيزي قبول كني. تو هميشه [..]

قصه شب: ياسمين 80

قصه شب: ياسمين 80

7 بهمن 1392 , بازدید ها: 793

چون اصلاً توي فرهنگ شون نيست. اگه يكي از اونا به يكي ديگه شون اين حرف رو بزنه، [..]

قصه شب: ياسمين 80

قصه شب: ياسمين 80

7 بهمن 1392 , بازدید ها: 793

چون اصلاً توي فرهنگ شون نيست. اگه يكي از اونا به يكي ديگه شون اين حرف رو بزنه، [..]

قصه شب: ياسمين 79

قصه شب: ياسمين 79

3 بهمن 1392 , بازدید ها: 722

شب بهت خبر مي دم كه چي شده و پدرم چي گفته. -چرا فردا صبح باهاش حرف نمي زني؟ [..]

قصه شب: ياسمين 79

قصه شب: ياسمين 79

3 بهمن 1392 , بازدید ها: 722

شب بهت خبر مي دم كه چي شده و پدرم چي گفته. -چرا فردا صبح باهاش حرف نمي زني؟ [..]

قصه شب: ياسمين 78

قصه شب: ياسمين 78

1 بهمن 1392 , بازدید ها: 735

اينطوري تو راضي هستي؟ بدون جشن و عروسي و اين حرف ها؟ فرنوش – اون قدر تو خونه [..]

قصه شب: ياسمين 78

قصه شب: ياسمين 78

1 بهمن 1392 , بازدید ها: 735

اينطوري تو راضي هستي؟ بدون جشن و عروسي و اين حرف ها؟ فرنوش – اون قدر تو خونه [..]