مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » ياسمين » صفحه 4

قصه شب: ياسمين 66

قصه شب: ياسمين 66

10 دی 1392 , بازدید ها: 715

استاد استاد استاد، معروف شدم! نه اينكه خودم چيزي بارم نباشه! تعريف نباشه، پنجه [..]

قصه شب: ياسمين 66

قصه شب: ياسمين 66

10 دی 1392 , بازدید ها: 715

استاد استاد استاد، معروف شدم! نه اينكه خودم چيزي بارم نباشه! تعريف نباشه، پنجه [..]

قصه شب: ياسمين 64

قصه شب: ياسمين 64

8 دی 1392 , بازدید ها: 784

فرنوش – فردا صبح مامانم مي آد. كاوه وسط خيابون زد رو ترمز! -چرا همچين مي كني؟... [..]

قصه شب: ياسمين 64

قصه شب: ياسمين 64

8 دی 1392 , بازدید ها: 784

فرنوش – فردا صبح مامانم مي آد. كاوه وسط خيابون زد رو ترمز! -چرا همچين مي كني؟... [..]

قصه شب: ياسمين 63

قصه شب: ياسمين 63

5 دی 1392 , بازدید ها: 1 108

گم شو، يه دقيقه جدي باش. اگه پدر و مادرت نذاشتن چه غلطي مي كني؟ كاوه – همون [..]

قصه شب: ياسمين 63

قصه شب: ياسمين 63

5 دی 1392 , بازدید ها: 1 108

گم شو، يه دقيقه جدي باش. اگه پدر و مادرت نذاشتن چه غلطي مي كني؟ كاوه – همون [..]

قصه شب: ياسمين 62

قصه شب: ياسمين 62

4 دی 1392 , بازدید ها: 895

-پشت سر مردم حرف نزن. تازه اگه اين طور هم باشه، من بلد نيستم از اين تعريف ها [..]

قصه شب: ياسمين 62

قصه شب: ياسمين 62

4 دی 1392 , بازدید ها: 895

-پشت سر مردم حرف نزن. تازه اگه اين طور هم باشه، من بلد نيستم از اين تعريف ها [..]

قصه شب: ياسمين 61

قصه شب: ياسمين 61

3 دی 1392 , بازدید ها: 968

بهزاد خان، بخدا من نمي دونم در مقابل اين همه لطف بايد چيكار كنم. خجالت هم مي [..]

قصه شب: ياسمين 61

قصه شب: ياسمين 61

3 دی 1392 , بازدید ها: 968

بهزاد خان، بخدا من نمي دونم در مقابل اين همه لطف بايد چيكار كنم. خجالت هم مي [..]

قصه شب: ياسمين 60

قصه شب: ياسمين 60

2 دی 1392 , بازدید ها: 1 325

- جدي مي گي فرنوش؟

قصه شب: ياسمين 60

قصه شب: ياسمين 60

2 دی 1392 , بازدید ها: 1 325

- جدي مي گي فرنوش؟

قصه شب: ياسمين 59

قصه شب: ياسمين 59

30 آذر 1392 , بازدید ها: 654

فرنوش- حالت خوبه؟ -خوبم. فرنوش – يه چيزي بهت بگم باور نمي كني بهزاد. انگار چون [..]

قصه شب: ياسمين 59

قصه شب: ياسمين 59

30 آذر 1392 , بازدید ها: 654

فرنوش- حالت خوبه؟ -خوبم. فرنوش – يه چيزي بهت بگم باور نمي كني بهزاد. انگار چون [..]

قصه شب: ياسمين 58

قصه شب: ياسمين 58

28 آذر 1392 , بازدید ها: 865

ته دلم يه جوري شد. بهش گفتم تو بشين. خودم درست مي كنم. گفت نه ديگه همين جوري هم [..]

قصه شب: ياسمين 58

قصه شب: ياسمين 58

28 آذر 1392 , بازدید ها: 865

ته دلم يه جوري شد. بهش گفتم تو بشين. خودم درست مي كنم. گفت نه ديگه همين جوري هم [..]

قصه شب: ياسمين 57

قصه شب: ياسمين 57

28 آذر 1392 , بازدید ها: 881

اوايل نمي دونستم وقتي خونه هستم بايد باهاش چيكار كنم. مثل يه بره زل مي زد به [..]

قصه شب: ياسمين 57

قصه شب: ياسمين 57

28 آذر 1392 , بازدید ها: 881

اوايل نمي دونستم وقتي خونه هستم بايد باهاش چيكار كنم. مثل يه بره زل مي زد به [..]

قصه شب: ياسمين 56

قصه شب: ياسمين 56

25 آذر 1392 , بازدید ها: 855

گفت به اون نون و نمكي كه با هم خورديم اگه دروغ بگم مي خواي خودت برو بپرس. ولو [..]

قصه شب: ياسمين 56

قصه شب: ياسمين 56

25 آذر 1392 , بازدید ها: 855

گفت به اون نون و نمكي كه با هم خورديم اگه دروغ بگم مي خواي خودت برو بپرس. ولو [..]