مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » ياسمين » صفحه 6

قصه شب: ياسمين 45

قصه شب: ياسمين 45

14 آذر 1392 , بازدید ها: 846

كمي سكوت كردم كه گفت ناراحت شدي كه من مسلمون نيستم؟ چيزي نگفتم. سركيس صداش كرد [..]

قصه شب: ياسمين 45

قصه شب: ياسمين 45

14 آذر 1392 , بازدید ها: 846

كمي سكوت كردم كه گفت ناراحت شدي كه من مسلمون نيستم؟ چيزي نگفتم. سركيس صداش كرد [..]

قصه شب: ياسمين 44

قصه شب: ياسمين 44

13 آذر 1392 , بازدید ها: 820

گفتم نه نمي آم. گفت واسه چي؟ گفتم آخه حرومه. گفت خوب تو نخور. يه فكري كردم و [..]

قصه شب: ياسمين 44

قصه شب: ياسمين 44

13 آذر 1392 , بازدید ها: 820

گفتم نه نمي آم. گفت واسه چي؟ گفتم آخه حرومه. گفت خوب تو نخور. يه فكري كردم و [..]

قصه شب: ياسمين 43

قصه شب: ياسمين 43

12 آذر 1392 , بازدید ها: 994

يادم مياد اون شب يه آهنگ قشنگ و سوزناك رو كه هميشه رضا ميزد و به من هم ياد داده [..]

قصه شب: ياسمين 43

قصه شب: ياسمين 43

12 آذر 1392 , بازدید ها: 994

يادم مياد اون شب يه آهنگ قشنگ و سوزناك رو كه هميشه رضا ميزد و به من هم ياد داده [..]

قصه شب: ياسمين 42

قصه شب: ياسمين 42

11 آذر 1392 , بازدید ها: 838

اول فكر كرديم گرگها اومدن. بعد يكي از بيرون صدا زد و گفت كيه تو اين كلبه؟ در رو [..]

قصه شب: ياسمين 42

قصه شب: ياسمين 42

11 آذر 1392 , بازدید ها: 838

اول فكر كرديم گرگها اومدن. بعد يكي از بيرون صدا زد و گفت كيه تو اين كلبه؟ در رو [..]

قصه شب: ياسمين 41

قصه شب: ياسمين 41

9 آذر 1392 , بازدید ها: 862

فريبا ديگه سكوت كرد و تا بيمارستان هيچي نگفت. اون وسط راه مي رفت و من و كاوه دو [..]

قصه شب: ياسمين 41

قصه شب: ياسمين 41

9 آذر 1392 , بازدید ها: 862

فريبا ديگه سكوت كرد و تا بيمارستان هيچي نگفت. اون وسط راه مي رفت و من و كاوه دو [..]

قصه شب: ياسمين 40

قصه شب: ياسمين 40

8 آذر 1392 , بازدید ها: 820

كاوه – شما فكر اون چيزها رو نكنيد. خيالتون راحت باشه. فريبا – نه ديگه، خواهش مي [..]

قصه شب: ياسمين 40

قصه شب: ياسمين 40

8 آذر 1392 , بازدید ها: 820

كاوه – شما فكر اون چيزها رو نكنيد. خيالتون راحت باشه. فريبا – نه ديگه، خواهش مي [..]

قصه شب: ياسمين 39

قصه شب: ياسمين 39

7 آذر 1392 , بازدید ها: 981

بلافاصله حركت كرد. چراغ داخل ماشين رو خاموش و گفت: - اين پول رو مي خواستين براي [..]

قصه شب: ياسمين 39

قصه شب: ياسمين 39

7 آذر 1392 , بازدید ها: 981

بلافاصله حركت كرد. چراغ داخل ماشين رو خاموش و گفت: - اين پول رو مي خواستين براي [..]

قصه شب: ياسمين 38

قصه شب: ياسمين 38

3 آذر 1392 , بازدید ها: 811

در همين موقع بقيه وارد شدن و سلام و احوال پرسي و اين حرفها. بعد مادر سيامك گفت: [..]

قصه شب: ياسمين 38

قصه شب: ياسمين 38

3 آذر 1392 , بازدید ها: 811

در همين موقع بقيه وارد شدن و سلام و احوال پرسي و اين حرفها. بعد مادر سيامك گفت: [..]

قصه شب: ياسمين 37

قصه شب: ياسمين 37

2 آذر 1392 , بازدید ها: 1 020

در حاليكه پونز رو از خودم جدا مي كردم گفتم: -عيبي نداره، بچه اس ديگه. كاوه – چي [..]

قصه شب: ياسمين 37

قصه شب: ياسمين 37

2 آذر 1392 , بازدید ها: 1 020

در حاليكه پونز رو از خودم جدا مي كردم گفتم: -عيبي نداره، بچه اس ديگه. كاوه – چي [..]

قصه شب: ياسمين 36

قصه شب: ياسمين 36

1 آذر 1392 , بازدید ها: 866

كيه پاي تلفن؟ كاوه – اگه لال نبودم ميگفتم فرنوش با تو كار داره. -عجب ديوونه اي [..]

قصه شب: ياسمين 36

قصه شب: ياسمين 36

1 آذر 1392 , بازدید ها: 866

كيه پاي تلفن؟ كاوه – اگه لال نبودم ميگفتم فرنوش با تو كار داره. -عجب ديوونه اي [..]