مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » ياسمين » صفحه 8

قصه شب: ياسمين 25

قصه شب: ياسمين 25

14 آبان 1392 , بازدید ها: 721

كاوه – خودت ميدوني، اما حالا ديگه واسه پشيمون شدن ديره. چقدر بهت گفتم دست از [..]

قصه شب: ياسمين 25

قصه شب: ياسمين 25

14 آبان 1392 , بازدید ها: 721

كاوه – خودت ميدوني، اما حالا ديگه واسه پشيمون شدن ديره. چقدر بهت گفتم دست از [..]

قصه شب: ياسمين 24

قصه شب: ياسمين 24

13 آبان 1392 , بازدید ها: 933

مدتي همديگرو نگاه كرديم كه يه دفعه ژاله هراسان اومد تو اتاق و گفت: فرنوش بهرام [..]

قصه شب: ياسمين 24

قصه شب: ياسمين 24

13 آبان 1392 , بازدید ها: 933

مدتي همديگرو نگاه كرديم كه يه دفعه ژاله هراسان اومد تو اتاق و گفت: فرنوش بهرام [..]

قصه شب: ياسمين 23

قصه شب: ياسمين 23

11 آبان 1392 , بازدید ها: 907

كاوه –پسر با رقيب بايد مبارزه كرد. بايد شكستش داد. -آره اما نه با كتك كاري و [..]

قصه شب: ياسمين 23

قصه شب: ياسمين 23

11 آبان 1392 , بازدید ها: 907

كاوه –پسر با رقيب بايد مبارزه كرد. بايد شكستش داد. -آره اما نه با كتك كاري و [..]

قصه شب: ياسمين 22

قصه شب: ياسمين 22

10 آبان 1392 , بازدید ها: 961

دوباره حركت كردم. فرنوش هم شروع كرد كنارم راه رفتن اما حرفي نمي زد. چند دقيقه [..]

قصه شب: ياسمين 22

قصه شب: ياسمين 22

10 آبان 1392 , بازدید ها: 961

دوباره حركت كردم. فرنوش هم شروع كرد كنارم راه رفتن اما حرفي نمي زد. چند دقيقه [..]

قصه شب: ياسمين 21

قصه شب: ياسمين 21

5 آبان 1392 , بازدید ها: 737

ممنون كه حرفم رو گوش مي دي. فرنوش – زن بايد حرف شوهرش رو گوش كنه. وقتي اين حرف [..]

قصه شب: ياسمين 21

قصه شب: ياسمين 21

5 آبان 1392 , بازدید ها: 737

ممنون كه حرفم رو گوش مي دي. فرنوش – زن بايد حرف شوهرش رو گوش كنه. وقتي اين حرف [..]

قصه شب: ياسمين 20

قصه شب: ياسمين 20

4 آبان 1392 , بازدید ها: 788

خنديم و گفتم: - هر شاگردي آرزو داره كه يه معلم خوب گيرش بيفته. فرنوش – اول از [..]

قصه شب: ياسمين 20

قصه شب: ياسمين 20

4 آبان 1392 , بازدید ها: 788

خنديم و گفتم: - هر شاگردي آرزو داره كه يه معلم خوب گيرش بيفته. فرنوش – اول از [..]

قصه شب: ياسمين 19

قصه شب: ياسمين 19

3 آبان 1392 , بازدید ها: 821

آخه بهزاد امشب نمي خواست بياد اينجا، ولي انگار قسمت اين بود. البته منظور كاوه، [..]

قصه شب: ياسمين 19

قصه شب: ياسمين 19

3 آبان 1392 , بازدید ها: 821

آخه بهزاد امشب نمي خواست بياد اينجا، ولي انگار قسمت اين بود. البته منظور كاوه، [..]

قصه شب: ياسمين 18

قصه شب: ياسمين 18

2 آبان 1392 , بازدید ها: 800

ستايش – ما چايي مون رو بر ميداريم و مي ريم سراغ علائق شخصي مون. كاوه – بهزاد [..]

قصه شب: ياسمين 18

قصه شب: ياسمين 18

2 آبان 1392 , بازدید ها: 800

ستايش – ما چايي مون رو بر ميداريم و مي ريم سراغ علائق شخصي مون. كاوه – بهزاد [..]

قصه شب: ياسمين 17

قصه شب: ياسمين 17

29 مهر 1392 , بازدید ها: 919

تو كه ميدوني من پدر و مادر ندارم. يه بچه يتيم هستم. از قديم هم گفتن آه يتيم زود [..]

قصه شب: ياسمين 17

قصه شب: ياسمين 17

29 مهر 1392 , بازدید ها: 919

تو كه ميدوني من پدر و مادر ندارم. يه بچه يتيم هستم. از قديم هم گفتن آه يتيم زود [..]

قصه شب: ياسمين 16

قصه شب: ياسمين 16

25 مهر 1392 , بازدید ها: 687

كاوه – چشمت كور، دندت نرم. ناز و نوز كردن اين چيزهارو هم داره ديگه. -منكه چيزي [..]

قصه شب: ياسمين 16

قصه شب: ياسمين 16

25 مهر 1392 , بازدید ها: 687

كاوه – چشمت كور، دندت نرم. ناز و نوز كردن اين چيزهارو هم داره ديگه. -منكه چيزي [..]