مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » يک قدم تا عشق

قصه شب: يک قدم تا عشق 95

قصه شب: يک قدم تا عشق 95

11 تیر 1392 , بازدید ها: 759

باربد سكوت كرد و بغضش را فرو داد و بعد گفت: - آره آشنايي من و تو شروع يك قمار [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 95

قصه شب: يک قدم تا عشق 95

11 تیر 1392 , بازدید ها: 759

باربد سكوت كرد و بغضش را فرو داد و بعد گفت: - آره آشنايي من و تو شروع يك قمار [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 94

قصه شب: يک قدم تا عشق 94

10 تیر 1392 , بازدید ها: 698

باربد در طي شش سالي كه با دخترم زندگي كرد هرگز نتوانست علاقه اي به او پيدا كند. [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 94

قصه شب: يک قدم تا عشق 94

10 تیر 1392 , بازدید ها: 698

باربد در طي شش سالي كه با دخترم زندگي كرد هرگز نتوانست علاقه اي به او پيدا كند. [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 93

قصه شب: يک قدم تا عشق 93

9 تیر 1392 , بازدید ها: 849

در آغوش گرفتم و گفتم: - فلورا جان با يك مسافرت سه روزه چطوري؟ - مسافرت؟ كجا؟ - [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 93

قصه شب: يک قدم تا عشق 93

9 تیر 1392 , بازدید ها: 849

در آغوش گرفتم و گفتم: - فلورا جان با يك مسافرت سه روزه چطوري؟ - مسافرت؟ كجا؟ - [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 92

قصه شب: يک قدم تا عشق 92

8 تیر 1392 , بازدید ها: 657

فلورا آنقدر شوكه شده بود كه از جايش هيچ حركتي نكرد بدون توجه به او با تمام خشم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 92

قصه شب: يک قدم تا عشق 92

8 تیر 1392 , بازدید ها: 657

فلورا آنقدر شوكه شده بود كه از جايش هيچ حركتي نكرد بدون توجه به او با تمام خشم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 90

قصه شب: يک قدم تا عشق 90

6 تیر 1392 , بازدید ها: 751

فلورا با گفتن انشاا... كه چيزي نيست از اتومبيل پياده شد و سر جاي من نشست و سپس [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 90

قصه شب: يک قدم تا عشق 90

6 تیر 1392 , بازدید ها: 751

فلورا با گفتن انشاا... كه چيزي نيست از اتومبيل پياده شد و سر جاي من نشست و سپس [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 89

قصه شب: يک قدم تا عشق 89

5 تیر 1392 , بازدید ها: 721

ميان اشك و هق هق به او گفتم: [justify][/justify] - من زني بدبخت و فنا شده ام [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 89

قصه شب: يک قدم تا عشق 89

5 تیر 1392 , بازدید ها: 721

ميان اشك و هق هق به او گفتم: [justify][/justify] - من زني بدبخت و فنا شده ام [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 88

قصه شب: يک قدم تا عشق 88

4 تیر 1392 , بازدید ها: 961

ناشناس با خونسردي گفت: - بنده يكي از دوستان رامين هستم مي خواستم به عرضتون [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 88

قصه شب: يک قدم تا عشق 88

4 تیر 1392 , بازدید ها: 961

ناشناس با خونسردي گفت: - بنده يكي از دوستان رامين هستم مي خواستم به عرضتون [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 87

قصه شب: يک قدم تا عشق 87

3 تیر 1392 , بازدید ها: 641

او قهقهه اي عصبي زد و گفت: - به به، چه خوب كاش زودتر اين كار را مي كردي تا منم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 87

قصه شب: يک قدم تا عشق 87

3 تیر 1392 , بازدید ها: 641

او قهقهه اي عصبي زد و گفت: - به به، چه خوب كاش زودتر اين كار را مي كردي تا منم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 86

قصه شب: يک قدم تا عشق 86

2 تیر 1392 , بازدید ها: 631

اقاي وكيل كه حالا مي دونستم اسمش محسن رو به من كرد و گفت: - خانم فاخته مي توني [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 86

قصه شب: يک قدم تا عشق 86

2 تیر 1392 , بازدید ها: 631

اقاي وكيل كه حالا مي دونستم اسمش محسن رو به من كرد و گفت: - خانم فاخته مي توني [..]