مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » يک قدم تا عشق » صفحه 3

قصه شب: يک قدم تا عشق 75

قصه شب: يک قدم تا عشق 75

22 خرداد 1392 , بازدید ها: 733

با صداي سليمه خانم به خودم آمدم كه گفت: - فرناز جون يه اسم پسر انتخاب كردن [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 75

قصه شب: يک قدم تا عشق 75

22 خرداد 1392 , بازدید ها: 733

با صداي سليمه خانم به خودم آمدم كه گفت: - فرناز جون يه اسم پسر انتخاب كردن [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 74

قصه شب: يک قدم تا عشق 74

21 خرداد 1392 , بازدید ها: 1 290

طعنه اش را نشنيده گرفتم و گفتم: - براي من چندان مهم نيست كه برگردي يا نه اما [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 74

قصه شب: يک قدم تا عشق 74

21 خرداد 1392 , بازدید ها: 1 290

طعنه اش را نشنيده گرفتم و گفتم: - براي من چندان مهم نيست كه برگردي يا نه اما [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 73

قصه شب: يک قدم تا عشق 73

20 خرداد 1392 , بازدید ها: 963

وقتي او كلمه ي صبر را به زبان آورد ناخواسته به ياد بابا افتادم كه در آخرين شب [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 73

قصه شب: يک قدم تا عشق 73

20 خرداد 1392 , بازدید ها: 963

وقتي او كلمه ي صبر را به زبان آورد ناخواسته به ياد بابا افتادم كه در آخرين شب [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 72

قصه شب: يک قدم تا عشق 72

19 خرداد 1392 , بازدید ها: 784

در حالي كه با تعجب نگاهش مي كردم فقط سكوت كردم رامين با شوق گفت: - برايت خانه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 72

قصه شب: يک قدم تا عشق 72

19 خرداد 1392 , بازدید ها: 784

در حالي كه با تعجب نگاهش مي كردم فقط سكوت كردم رامين با شوق گفت: - برايت خانه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 71

قصه شب: يک قدم تا عشق 71

18 خرداد 1392 , بازدید ها: 673

نمي دونم چند دقيقه و يا چند ساعت بر بدبختي هايم زار زدم كه ناگهان متوجه شدم كسي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 71

قصه شب: يک قدم تا عشق 71

18 خرداد 1392 , بازدید ها: 673

نمي دونم چند دقيقه و يا چند ساعت بر بدبختي هايم زار زدم كه ناگهان متوجه شدم كسي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 70

قصه شب: يک قدم تا عشق 70

17 خرداد 1392 , بازدید ها: 700

رامين گاهي تا دو سه روز هم به خانه نمي آمد. وقتي هم كه هيكل نحسش در خانه حضور [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 70

قصه شب: يک قدم تا عشق 70

17 خرداد 1392 , بازدید ها: 700

رامين گاهي تا دو سه روز هم به خانه نمي آمد. وقتي هم كه هيكل نحسش در خانه حضور [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 69

قصه شب: يک قدم تا عشق 69

13 خرداد 1392 , بازدید ها: 746

آدرس را يادداشت كردم و لحظاتي بعد گوشي را محكم روي دستگاه كوبيدم بعد از جايم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 69

قصه شب: يک قدم تا عشق 69

13 خرداد 1392 , بازدید ها: 746

آدرس را يادداشت كردم و لحظاتي بعد گوشي را محكم روي دستگاه كوبيدم بعد از جايم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 68

قصه شب: يک قدم تا عشق 68

11 خرداد 1392 , بازدید ها: 996

آن لحظه قيافه ي هر دو شون ديدني بود عاطفه سرش را بلند كرد و به چهره ام زل زد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 68

قصه شب: يک قدم تا عشق 68

11 خرداد 1392 , بازدید ها: 996

آن لحظه قيافه ي هر دو شون ديدني بود عاطفه سرش را بلند كرد و به چهره ام زل زد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 67

قصه شب: يک قدم تا عشق 67

10 خرداد 1392 , بازدید ها: 704

در دل حرفم را ادامه دادم آخ كه چه لذتي داره چون حتي توي خواب و خيالش هم فكر نمي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 67

قصه شب: يک قدم تا عشق 67

10 خرداد 1392 , بازدید ها: 704

در دل حرفم را ادامه دادم آخ كه چه لذتي داره چون حتي توي خواب و خيالش هم فكر نمي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 66

قصه شب: يک قدم تا عشق 66

8 خرداد 1392 , بازدید ها: 717

بعد خودكارش را از جيبش بيرون آورد و شماره اي را روي تكه كاغذي نوشت و آن را به [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 66

قصه شب: يک قدم تا عشق 66

8 خرداد 1392 , بازدید ها: 717

بعد خودكارش را از جيبش بيرون آورد و شماره اي را روي تكه كاغذي نوشت و آن را به [..]