مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » يک قدم تا عشق » صفحه 4

قصه شب: يک قدم تا عشق 65

قصه شب: يک قدم تا عشق 65

7 خرداد 1392 , بازدید ها: 774

سه ماه از مرگ عزيزانم مي گذشت روزها را با خشم و نفرت و كينه مي گذراندم اما هيچ [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 65

قصه شب: يک قدم تا عشق 65

7 خرداد 1392 , بازدید ها: 774

سه ماه از مرگ عزيزانم مي گذشت روزها را با خشم و نفرت و كينه مي گذراندم اما هيچ [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 64

قصه شب: يک قدم تا عشق 64

6 خرداد 1392 , بازدید ها: 804

نويد طفل معصوم لبهايش را با ناراحتي جمع كرد و سپس با حالتي قهرآلود به طرف سالن [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 64

قصه شب: يک قدم تا عشق 64

6 خرداد 1392 , بازدید ها: 804

نويد طفل معصوم لبهايش را با ناراحتي جمع كرد و سپس با حالتي قهرآلود به طرف سالن [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 63

قصه شب: يک قدم تا عشق 63

3 خرداد 1392 , بازدید ها: 822

به نقطه ي مقابلم زل زدم و گفتم: - اي كاش هرگز به شمال نمي رفتيم يا حداقل من [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 63

قصه شب: يک قدم تا عشق 63

3 خرداد 1392 , بازدید ها: 822

به نقطه ي مقابلم زل زدم و گفتم: - اي كاش هرگز به شمال نمي رفتيم يا حداقل من [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 62

قصه شب: يک قدم تا عشق 62

2 خرداد 1392 , بازدید ها: 781

اصرار فواد براي منصرف كردنم بي فايده بود چون واقعا اگر او مرا نمي برد خودم مي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 62

قصه شب: يک قدم تا عشق 62

2 خرداد 1392 , بازدید ها: 781

اصرار فواد براي منصرف كردنم بي فايده بود چون واقعا اگر او مرا نمي برد خودم مي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 61

قصه شب: يک قدم تا عشق 61

1 خرداد 1392 , بازدید ها: 914

دكتر اين بار رو به عاطفه كرد و گفت: - خانم دكتر نمي خواهيد كه حال مريضتون از [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 61

قصه شب: يک قدم تا عشق 61

1 خرداد 1392 , بازدید ها: 914

دكتر اين بار رو به عاطفه كرد و گفت: - خانم دكتر نمي خواهيد كه حال مريضتون از [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 60

قصه شب: يک قدم تا عشق 60

31 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 536

بابا اين بار نگاه عجيبي بهم انداخت و با تحكم گفت: - فرنازم يكبار ديگه بهت [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 60

قصه شب: يک قدم تا عشق 60

31 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 536

بابا اين بار نگاه عجيبي بهم انداخت و با تحكم گفت: - فرنازم يكبار ديگه بهت [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 59

قصه شب: يک قدم تا عشق 59

29 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 594

بابا آه بلندي كشيد و سرم را بلند كرد و در حالي كه دستمالي را از جيبش بيرون مي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 59

قصه شب: يک قدم تا عشق 59

29 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 594

بابا آه بلندي كشيد و سرم را بلند كرد و در حالي كه دستمالي را از جيبش بيرون مي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 58

قصه شب: يک قدم تا عشق 58

28 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 676

بابا با خوشحالي فراواني در آغوشم گرفت و با شوق گفت: - فرناز عزيزم اين براي شروع [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 58

قصه شب: يک قدم تا عشق 58

28 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 676

بابا با خوشحالي فراواني در آغوشم گرفت و با شوق گفت: - فرناز عزيزم اين براي شروع [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 57

قصه شب: يک قدم تا عشق 57

27 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 709

زماني به خودم آمدم كه صورتم غرق اشك بود دستانم را روي چشمانم كشيدم و سپس مقابل [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 57

قصه شب: يک قدم تا عشق 57

27 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 709

زماني به خودم آمدم كه صورتم غرق اشك بود دستانم را روي چشمانم كشيدم و سپس مقابل [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 56

قصه شب: يک قدم تا عشق 56

26 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 627

فواد كه آن طرف اتاق داشت وسايل پزشكي اش را درون كيف دستي اش قرار مي داد و شاهد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 56

قصه شب: يک قدم تا عشق 56

26 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 627

فواد كه آن طرف اتاق داشت وسايل پزشكي اش را درون كيف دستي اش قرار مي داد و شاهد [..]