مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » يک قدم تا عشق » صفحه 7

قصه شب: يک قدم تا عشق 34

قصه شب: يک قدم تا عشق 34

9 فروردین 1392 , بازدید ها: 717

خنديدم و گفتم: - كه اينطور. - آره عزيزم ماجرا اين طوري بوده وگرنه اون چندان هم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 34

قصه شب: يک قدم تا عشق 34

9 فروردین 1392 , بازدید ها: 717

خنديدم و گفتم: - كه اينطور. - آره عزيزم ماجرا اين طوري بوده وگرنه اون چندان هم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 33

قصه شب: يک قدم تا عشق 33

8 فروردین 1392 , بازدید ها: 546

باربد در حالي كه از جايش بلند مي شد گفت: - خودت را بگو كه با حرف هاي اون كولي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 33

قصه شب: يک قدم تا عشق 33

8 فروردین 1392 , بازدید ها: 546

باربد در حالي كه از جايش بلند مي شد گفت: - خودت را بگو كه با حرف هاي اون كولي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 32

قصه شب: يک قدم تا عشق 32

7 فروردین 1392 , بازدید ها: 753

زير لب گفتم خدا را شكر. باربد در حالي كه جزوه هايش را جمع مي كرد گفت: - مايلي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 32

قصه شب: يک قدم تا عشق 32

7 فروردین 1392 , بازدید ها: 753

زير لب گفتم خدا را شكر. باربد در حالي كه جزوه هايش را جمع مي كرد گفت: - مايلي [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 30

قصه شب: يک قدم تا عشق 30

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 564

باربد در اينجا سكوت كرد.... و بعد نيم نگاهي به چهره ي شرمسارم انداخت و حرفش را [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 30

قصه شب: يک قدم تا عشق 30

5 فروردین 1392 , بازدید ها: 564

باربد در اينجا سكوت كرد.... و بعد نيم نگاهي به چهره ي شرمسارم انداخت و حرفش را [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 29

قصه شب: يک قدم تا عشق 29

4 فروردین 1392 , بازدید ها: 613

حالا ديگر يقين پيدا كرده بودم كه او كسي جز باربد نيست در بهت و ناباوري غرق بودم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 29

قصه شب: يک قدم تا عشق 29

4 فروردین 1392 , بازدید ها: 613

حالا ديگر يقين پيدا كرده بودم كه او كسي جز باربد نيست در بهت و ناباوري غرق بودم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 28

قصه شب: يک قدم تا عشق 28

3 فروردین 1392 , بازدید ها: 721

و بعد كف دستم را مقابلش گرفتم او خيلي سريع تر از چيز يكه فكر مي كردم شروع به [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 28

قصه شب: يک قدم تا عشق 28

3 فروردین 1392 , بازدید ها: 721

و بعد كف دستم را مقابلش گرفتم او خيلي سريع تر از چيز يكه فكر مي كردم شروع به [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 27

قصه شب: يک قدم تا عشق 27

22 اسفند 1391 , بازدید ها: 776

فواد خنديد و گف ت: - اي كلك! براي اينكه برسونمت اينقدر چاخان مي كني؟ چهره [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 27

قصه شب: يک قدم تا عشق 27

22 اسفند 1391 , بازدید ها: 776

فواد خنديد و گف ت: - اي كلك! براي اينكه برسونمت اينقدر چاخان مي كني؟ چهره [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 26

قصه شب: يک قدم تا عشق 26

21 اسفند 1391 , بازدید ها: 719

عاطفه با چهره ي خندان گفت: - البته كه مي شه عزيزم الان مي اورم. آلبوم تنها [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 26

قصه شب: يک قدم تا عشق 26

21 اسفند 1391 , بازدید ها: 719

عاطفه با چهره ي خندان گفت: - البته كه مي شه عزيزم الان مي اورم. آلبوم تنها [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 25

قصه شب: يک قدم تا عشق 25

20 اسفند 1391 , بازدید ها: 627

پنجشنبه بود و من خسته از دانشگاه برگشته بودم اما كسي خانه نبود. ناگهان چشمم به [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 25

قصه شب: يک قدم تا عشق 25

20 اسفند 1391 , بازدید ها: 627

پنجشنبه بود و من خسته از دانشگاه برگشته بودم اما كسي خانه نبود. ناگهان چشمم به [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 24

قصه شب: يک قدم تا عشق 24

19 اسفند 1391 , بازدید ها: 655

مامان اين را گفت و از اتاق بيرون رفت. با عجله كتابم را باز كردم و سعي كردم [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 24

قصه شب: يک قدم تا عشق 24

19 اسفند 1391 , بازدید ها: 655

مامان اين را گفت و از اتاق بيرون رفت. با عجله كتابم را باز كردم و سعي كردم [..]