مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » يک قدم تا عشق » صفحه 9

قصه شب: يک قدم تا عشق 13

قصه شب: يک قدم تا عشق 13

7 اسفند 1391 , بازدید ها: 677

باربد نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و گفت: خدا رو شکر نه ان شاءا... از فردا [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 13

قصه شب: يک قدم تا عشق 13

7 اسفند 1391 , بازدید ها: 677

باربد نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و گفت: خدا رو شکر نه ان شاءا... از فردا [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 12

قصه شب: يک قدم تا عشق 12

5 اسفند 1391 , بازدید ها: 974

و بعد رو به بچه های دیگر کلاس کرد و گفت:-آقایان و خانمها، طبق لیستی که در دست [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 12

قصه شب: يک قدم تا عشق 12

5 اسفند 1391 , بازدید ها: 974

و بعد رو به بچه های دیگر کلاس کرد و گفت:-آقایان و خانمها، طبق لیستی که در دست [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 11

قصه شب: يک قدم تا عشق 11

4 اسفند 1391 , بازدید ها: 623

فواد صندلی کنار تختم را کشید و در حالی که روی آن می نشست حرف مامان را ادامه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 11

قصه شب: يک قدم تا عشق 11

4 اسفند 1391 , بازدید ها: 623

فواد صندلی کنار تختم را کشید و در حالی که روی آن می نشست حرف مامان را ادامه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 10

قصه شب: يک قدم تا عشق 10

3 اسفند 1391 , بازدید ها: 850

در حالی که می لرزیدم به ناچار با لحن مهربان تری گفتم: آقای آشتیانی شما که عکس [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 10

قصه شب: يک قدم تا عشق 10

3 اسفند 1391 , بازدید ها: 850

در حالی که می لرزیدم به ناچار با لحن مهربان تری گفتم: آقای آشتیانی شما که عکس [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 9

قصه شب: يک قدم تا عشق 9

2 اسفند 1391 , بازدید ها: 779

با شرمساری سرم را به صندلی تکیه دادم و با صدای آرام اما لرزانی گفتم: -لطفا نگه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 9

قصه شب: يک قدم تا عشق 9

2 اسفند 1391 , بازدید ها: 779

با شرمساری سرم را به صندلی تکیه دادم و با صدای آرام اما لرزانی گفتم: -لطفا نگه [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 8

قصه شب: يک قدم تا عشق 8

1 اسفند 1391 , بازدید ها: 629

با تعجب برگشتم و گفتم: -دعوت از طرف کی مامان در جوابم گفت -رویا و رعنا. زیر لب [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 8

قصه شب: يک قدم تا عشق 8

1 اسفند 1391 , بازدید ها: 629

با تعجب برگشتم و گفتم: -دعوت از طرف کی مامان در جوابم گفت -رویا و رعنا. زیر لب [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 7

قصه شب: يک قدم تا عشق 7

30 بهمن 1391 , بازدید ها: 567

استاد به او گفت: -بفرمایید آقای آشتیانی در دلم آشوب و طوفانی به پاشده بود، [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 7

قصه شب: يک قدم تا عشق 7

30 بهمن 1391 , بازدید ها: 567

استاد به او گفت: -بفرمایید آقای آشتیانی در دلم آشوب و طوفانی به پاشده بود، [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 6

قصه شب: يک قدم تا عشق 6

29 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 024

یک روز پس از پایان کلاسها می خواستم به خانه بروم که یکی از بچه ها به طرفم آمد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 6

قصه شب: يک قدم تا عشق 6

29 بهمن 1391 , بازدید ها: 1 024

یک روز پس از پایان کلاسها می خواستم به خانه بروم که یکی از بچه ها به طرفم آمد [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 5

قصه شب: يک قدم تا عشق 5

28 بهمن 1391 , بازدید ها: 956

در دل هزار بار خودم را لعنت کردم آخر این چه دعایی بود که به درگاه خدا کرده [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 5

قصه شب: يک قدم تا عشق 5

28 بهمن 1391 , بازدید ها: 956

در دل هزار بار خودم را لعنت کردم آخر این چه دعایی بود که به درگاه خدا کرده [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 4

قصه شب: يک قدم تا عشق 4

27 بهمن 1391 , بازدید ها: 747

باعجله گفتم: مامان من که نمی تونم به زور کسی رو دوست داشته باشم. همان بهتر که [..]

قصه شب: يک قدم تا عشق 4

قصه شب: يک قدم تا عشق 4

27 بهمن 1391 , بازدید ها: 747

باعجله گفتم: مامان من که نمی تونم به زور کسی رو دوست داشته باشم. همان بهتر که [..]