چرا پر مو هستیم؟

چرا پر مو هستیم؟

25 شهریور 1398 , بازدید ها: 920

در ابتدای خلقت، بشر پرموتر بود و این پرمویی نقش حفاظتی و گرمایشی داشت ولی [..]